Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lisa 2 Lisa 3 Lisa 1
Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2009 määrusele nr 10
Tulu liik Nimetus Summa
3000 Füüsilise isiku tulumaks 50 500 000,00
3030 Maamaks 5 200 000,00
320 Vallasekretäri tõestamist. riigilõiv 1 500,00
320 Ehitusloa väljastamise riigilõiv 200 000,00
320 Kauplemisloa väljastamise riigilõiv 3 000,00
320 Kasutusloa väljastamise riigilõiv 50 000,00
3220 Õppekava välisest tegevusest saadud tulud 17 750,00
3220 Teistelt valdadelt kooli kohamaks 2 030 000,00
3220 Teistelt valdadelt lasteaia kohamaks 428 000,00
3220 Lasteaia kohamaks 490 000,00
3220 Lasteaia õppevahendimaks 183 500,00
3220 Lasteaia toiduraha 800 000,00
3220 kooli internaadi üür 10 000,00
3220 kooli toiduraha 285 000,00
3220 Kooli töövihikute raha 50 000,00
3220 Kooli kapimaks 90 000,00
3221 Muusikakooli kohamaks teistelt valdadelt 190 000,00
3221 Muusikakooli pillide üür 2 500,00
3221 Muuseumide tasulised teenused 15 000,00
3221 Raamatukogude tasulised teenused 2 000,00
3221 Muusikakoolimaks 210 000,00
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste kohamaksust 1 525 230,00
3222 Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus 1 000 000,00
3224 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 650 000,00
3225 Elamude ja korterite üüritulust 13 000,00
3225 Tulu el.energia müügist 20 000,00
3225 Tulu veest ja kanalisatsioonist 25 000,00
3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 1 000,00
3233 Tulu soojuse ja kütte müügist 20 000,00
3233 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisest 1 500,00
3233 Tulu elektrienergia müügist 5 000,00
3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 140 000,00
3238 Muu kaupade ja teenuste müük 5 000,00
35000002 Haridus-ja Teadusministeerium 399 000,00
35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1 683 300,00
3520017 Toetusfond lg1 497 000,00
3520017 Koolilõuna 1 076 417,00
3520017 Õpetajate raha 14 185 620,00
3520017 Toimetulekutoetus 177 130,00
3811 Rajatiste ja hoonete müük 50 000,00
38208 Kodumaistelt hoiustelt 300 000,00
382520 Kaevandamisõiguse tasu 3 500 000,00
382540 Tasu vee erikasutusest 115 000,00
3880 Trahvid 50 000,00
3882 Saastetasud 100 000,00
3888 Kindlustushüvitised 41 530,00
T U L U D K O K K U 86 338 977,00

Lisa 2 Lisa 3

Seletuskiri

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee