Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Õigusaktid  
 
  Ehitusalased õigusaktid ja viited
  Ehitusmäärus

Taotluste vormid  
 
  Ehituse ja planeerimise taotluste vormid

Riigilõiv  
 
  Riigilõivude tasumäärad

Kooskõlastavad organid  
 
  Põhja Päästekeskus
  Terviseameti Põhja talitus
  Veeanalüüsid
  Keskkonnaamet
  Muinsuskaitseamet

ÜLDPLANEERINGKutse Kuusalu valla üldplaneeringu ja teede arengukava infokoosolekule


Kuusalu Vallavalitsus korraldab Kolgaküla Rahvamajas 06.10.2015 algusega kell 18 Kuusalu valla üldplaneeringu koostamise infokoosoleku ja teede arengukava tutvustava arutelu.
Infokoosolekul tutvustatakse koostatava üldplaneeringu eesmärke, selle etappe, esialgset ajakava ning kohaliku omavalitsuse ootuseid avalikkusele üldplaneeringu koostamise menetluses. Samuti räägitakse, kuidas toimub üldplaneeringu elluviimine ja millised on seejuures Kuusalu valla võimalused teenuste osutamisel. Koosoleku raames on planeeritud anda külavanematele juhised külakoosolekute korraldamiseks, külade ettepanekute vormistamiseks ning vallavalitsusele edastamiseks. Kogutav info on üheks alusmaterjaliks eskiislahenduse koostamisel.
Täpsem info üldplaneeringu koostamise osas: vallaarhitekt Kadi Raudla, kadi.raudla@kuusalu.ee, 606 6379
Täpsem info teede arengukava osas: abivallavanem k.t. Madis Praks, madis.praks@kuusalu.ee, 606 6376

Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on valminud Kuusalu valla üldplaneeringu (ÜP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm ning üldplaneeringu lähteseisukohad.
Üldplaneeringu lähteseisukohad
Taristu lähteseisukohad
Maakasutuse lähteseisukohad
Väärtuste lähteseisukohad
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
Lisa 1 Kuusalu valla ÜP ja KSH algatamise otsus ja teated
Lisa 2 Kuusalu vallas asuvad jõed
Lisa 3 Kuusalu vallas asuvad järved
Lisa 4 Kuusalu vallas asuvad kaitsealad
Lisa 5 Kuusalu vallas asuvad kaitsealad
Lisa 6 Kuusalu vallas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid
Lisa 7 Kuusalu vallas asuvad pärandkultuuriobjektid
Lisa 8 Kuusalu vallas asuvad Natura-alad
Lisa 9 Kuusalu vallas asuvad ehitismälestised
Lisa 10 Kuusalu vallas asuvad arheoloogimälestised
Lisa 11 Seisukoha küsimine ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta
Lisa 12 Edastatud seisukohad:
1. Loksa_LV_20150401.pdf
2. Maanteeamet_20150407.pdf, uus - Maanteeamet_kiri_Template_15-00028_282.pdf
3. Pollumajandusamet_20150407.pdf, uus - Kuusalu_Vv_vastuskiri_Kuusalu_valla_yldplaneeringu_KSH.pdf
4. Pollumaj-min_20150408.pdf
5. Elektrilevi_20150409.pdf
6. Veeteede_Amet_20150409.pdf
7. Elering_20150410.pdf
8. Muinsuskaitseamet_20150414.pdf
9. Politsei-ja_Piirivalveamet_20150415.pdf
10. Terviseamet_20150417.pdf
11. Lennuamet_20150417.pdf
12. Harju_MV_20150420.pdf
13. RMK_20150421.pdf
14. Joelahtme_Vallavolikogu_20150420.pdf
15. Siseministeerium_20150423.pdf
16. Keskkonnaamet_20150423.pdf, uus - Vkiri_Ettepanekud_Kuusalu_vallaYP_KSHprogrammile_13-08-2015_1.pdf
UUS 17. Kaitseministeerium - Ettepanekud Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi täiendamiseks

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Kuusalu Vallavalitsuses 17.08.2015 kell 17.
KSH programmile ja ÜP lähteseisukohtadele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 10.08.2015 kirjalikult tavapostiga aadressile Kuusalu Vallavalitsus, Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa või e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee.
ÜP ja KSH koostamine algatati Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2009 otsusega nr 49 „Kuusalu valla üldplaneeringu ning planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”. Planeeringuala hõlmab kogu Kuusalu valla territooriumi. Kuusalu valla ÜP koostamise eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse dokumentatsiooni koostamine ning viia ÜP kooskõlla kehtivate seaduste ja õigusaktidega ning valla perspektiivsete arengustrateegiatega. Täpsemad ÜP ülesanded sätestab planeerimisseaduse § 8 lg 3.
KSH käigus hinnatakse ÜP ellu viimisega kaasneda võivaid olulisi keskkonnamõjusid. Piiriülest mõju ei ole ette näha.
ÜP ja KSH algatajaks ning ÜP kehtestajaks on Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa).
ÜP ja KSH koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus (Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa; KSH kontaktisik on keskkonnaspetsialist Mailis Virve, telefon 6066 391 või e-post mailis.virve@kuusalu.ee ja ÜP kontaktisik on vallaarhitekt Tiina Skolimowski telefon 6066 379, e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee).
ÜP ja KSH koostajaks on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn; ÜP kontaktisik on Eleri Kautlenbach, telefon 698 8362, e-post eleri.kautlenbach@ramboll.ee ja KSH kontaktisik on Eike Riis, telefon 698 8352, e-post eike.riis@ramboll.ee).

Kuusalu valla üldplaneering
(Kuusalu vallavolikogu 19.12.2001 otsus nr 68 "Kuusalu valla üldplaneeringu
kehtestamine")

Üldplaneeringu seletuskiri (Adobe PDF, 1.05 MB)
Lisa 1 "Kuusalu valla looduskaitsealused objektid"
Lisa 2 "Valla muinsuskaitsealused objektid"
Lisa 3 "Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Lisa 4 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Lisa 5 "Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Lisa 6 "Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Lisad 7-9 "Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri; Kuusalu valla erateede nimekiri; Kuusalu valla metsateede nimekiri"
Lisa 10 "Maavarade prognoos" (GIF, 206 KB)

Digitaal-kaardimaterjalid valla üldplaneeringu kohta

Kuusalu üldplaneering (osa 1, ZIP tüüpi fail ~ 20MB) Kaart 1 (PNG) sama PDF
Kuusalu üldplaneering (osa 2, ZIP tüüpi fail ~ 4,7MB) Kaart 2 (PNG) sama PDF
Kuusalu alevik (PNG) sama PDF
Kanalisatsiooni rekonstruktsioon (ZIP tüüpi fail ~ 20MB)

Loksa valla üldplaneering (RAR tüüpi fail, 69 MB). Sama ZIP-failina (89 MB). Seletuskiri PDF-failina
Kehtestatud Loksa Vallavolikogu poolt 27.01.2000 a. Uus. Üldplaneeringu kaart PDF ja PNG formaadis

NB! Siintoodud andmed on vaadeldavad Auto-CAD, Digi-CAD, MapInfo või muu vastava digitaal-kaardimaterjali tarkvara abil. Üldplaneeringu kaardimaterjali vaatlemiseks on andmefailidega kaasas MapInfo ProViewer tarkvara, mis tuleb eelnevalt arvutisse installeerida.

Planeeringute ja ehituse teated  
 
  Planeeringute ja keskkonnamõju hindamise teated
  Planeeringute teated 2014
  Planeeringute teated 2013
  Planeeringute teated 2012
  Planeeringute teated 2011
  Planeeringute teated 2010

Üldplaneering  
 
  Üldplaneering

Detailplaneering  
 
  Algatatud detailplaneeringud
  Vastuvõetud detailplaneeringud
  Kehtestatud detailplaneeringud

Projekteerimine  
 
  Määratud projekteerimistingimused
  Projekteerimine ja ehitus alates 01.01.2011

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee