Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.06.2008

Nimetati Kuusalu Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogusse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikesuse esindajaks abivallavanem Tõnu Ammussaar.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange valla koolibussi liinidele vedaja leidmiseks tähtajaga 3 aastat.

Tühistati osaliselt Loksa Vallavolikogu 20.02.2003 otsus nr 6.

Võõrandati otsustuskorras tasuta vallale kuuluvatest 544 vundamendiplokist (Asukohaga: Kahala küla, Kuusalu vald, Harjumaa, Anija Metskonna, Kolga Metskonna mt Nr 39 sees reformimata riigimaal) 23 vundamendiplokki OÜ-le Kuusalu Soojus Kuusalu regionaalse reoveepuhasti mudaväljakule piirdeaja ehitamiseks, ning MTÜ-le Sigula Küla Ühendus 284 vundamendiplokki ja 47 pikka laepaneel külamaja kompleksi ehitamiseks.

Nõustuti EELK Leesi Katariina koguduse taotlusega võõrandada tasuta Leesi Katariina kogudusele Kuusalu vallas, Leesi külas asuv Leesi kalmistu.

Kinnitati Kuusalu valla 2007. aasta majandusaasta aruanne.

Kinnitati revisjonikomisjoni jäätmejaama rajamise teemalise revisjoni tulemused.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 21.06.06 otsust nr 35 "Raha eraldamine jäätmejaama rajamiseks Kiiu-Kuusalu piirkonda".

Kinnitati Kuusalu valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 - 2019.

Kinnitati Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 31.10.2007 määrust nr 16 "Kuusalu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine".

Otsustati mitte seada Sadama kinnistule Salmistu külas tähtajalist ja tasulist hoonestusõigust otsustuskorras.

Otsustati osaleda liikmena asutatavas mittetulundusühingus, mille eesmärgiks on «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng» rakendamine Kuusalu valla haldusterritooriumil.

Määrati Kuusalu küla Veesilma maaüksusele kalakasvatuse hoonete teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotstarve.

Määrati Saunja külas Noorendiku ja Avaruse maaüksustele elamu teenindamiseks vajaliku katatsriüksuse sihtotstarve.

Kehtestati detailplaneeringud:
Salmistu küla Välja kinnistul;
Pärispea küla Jaagu-Peetri kinnistul;
Salmistu küla Raja I ja Ojakivi kinnistutel.

Kuulati keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaa infot jäätmejaama asukoha kohta.

Volikogu esimees Tõnu Tamm informeeris volikogu liikme Enn Kirsmani saadetud avaldusest.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 01.07.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee