Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi rakendamisest ja taotluste esitamisest

Käesoleva aasta talvel kogus Kuusalu Vallavalitsus sooviavaldusi hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi jaoks. Ligi 80 inimest avaldas soov osaleda selles programmis. Programmi eesmärk on parandada inimeste puhta vee kättesaadavust ning seeläbi elukvaliteeti ning aidata kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikusele.

2008.a. riigieelarvest eraldati Harju maakonnale 2 miljonit krooni. Kuusalu vallale on nimetatud programmist eraldatud 250 000 krooni, millele lisandub Kuusalu valla omaosalus 250 000 krooni, kokku 500 000 krooni, mille ulatuses on võimalus esitada taotlusi. Programmi rakendamisel kaevude ja veetrasside ehitamiseks rakendatakse finatseerimisel põhimõtet 1/3 riik , 1/3 omavalitsus 1/3 elanik.

Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades: kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine; kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine; rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;vanade puurkaevude tamponeerimine; vee kvaliteedi analüüs.

Harju Maavalitsus kuulutab käesoleva aastal juulis programmi avatuks, määrates taotluste esitamise tähtpäeva 15.08.2008. Info taotlusvooru avamisest ilmub maakonnalehes ning maavalitsuse ja valdade veebilehtedel. Taotlused tuleb esitada Kuusalu Vallavalitsusele hiljemalt 15.08.2008
Järgmisena väljavõte Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendist:

Abikõlblikud kulud

Programmi raames on abikõlblikud tegevusd järgmised:
Kaevude ja joogiveetorustike ehitustöödega seonduvad kulud; kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks vajalikud materjalide ja tarvikute soetamise kulud;veepumpamise ja –puhastamise seadmete soetamise ning paigaldamise kulud;joogiveetorustike teostusmõõdistamise kulud; veesüsteemide rajamisega kaasnevate uuringute ja projekteerimise kulud, veesüsteemide rajamisega kaasnevad lõivud, notaritasud vaid juhul, kui nende alusel viiakse sama projekti raames ellu nimetatud tegevusi; vee kvaliteedi analüüside kulu;kaevude tamponeerimise kulu.
Abikõlblikud on ainult need kulud, mis on tehtud pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist, välja arvatud punktides 8.1.5 ja 8.1.6 nimetatud tegevused, mis ei tohi olla varasemad kui 01.01.2007 ja peavad olema tõendatavad.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab lepingu sõlmimisest või projektis määratletud hilisemast tähtajast. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 12 kuud.

Toetuse eraldamise üldpõhimõtted, toetuse suurus ja oma- ning kaasfinantseerimise määr

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, ühe majapidamise puhul on toetuse ülemmääraks 100 000 krooni.Toetuse suurus ei või olla suurem kui 2/3 projekti abikõlblikest kuludest. Projekti omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja ja kaastaotleja poolt tehtavad rahalised abikõlblikud kulud, taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 1/3 projekti abikõlblikest kuludest.

Toetuse taotlemine

Taotlejale, kaastaotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded
Programmi raames saavad taotlejaks olla:

  • Füüsilised isikud;
  • Mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või kes täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid.

Taotlejale, kaastaotlejale ja taotlusele kehtivad järgmised nõuded:
Taotlejaks ja kaastaotlejaks saab olla:

  • Füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2008;
  • Mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses.

Toetuse taotluses tuleb nende olemasolu korral ära näidata ka kaastaotleja(d). Kaastaotlejad peavad taotluse ankeedi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

Taotlejal ei tohi riiklike maksude osas olla maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Toetust saab taotleda veesüsteemide rajamiseks vaid olemasolevatele majapidamistele.
Majapidamine, mida rajatav veesüsteem teenindab, peab kuuluma üldjuhul taotlejale (v.a mittetulundusühingud) või kaastaotlejale(tele). Juhul kui majapidamine või kinnistu, kuhu veesüsteem rajatakse, ei kuulu taotlejale või kaastaotlejale, tuleb taotlusele lisada omaniku kirjalik nõusolek. Rajatav veesüsteem ei või teenindada ebaseaduslikku ehitist.
Rajatav veesüsteem peab järgima ehitusseadust, taotlusjärgse kohaliku omavalitsuse ehitusmäärust ja head ehitustava ning keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a. määrusega nr 8 "Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine" kehtestatud lisa 2 "Puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord".
Veesüsteemi rajamiseks või rekonstrueerimiseks peab olema väljastatud kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek või ehitusluba ja projekteerimise korral projekteerimistingimused. Kui rajatav veesüsteem läbib mitut kinnistut, siis on vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veesüsteemi. Joogiveetorustiku võib rajada vaid sellise puurkaevu juurde, mille vesi vastab Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. Määrusega (Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid) nr 82 kehtestatud normidele.

Taotlus tuleb esitada lisas 1 toodud taotlusvormil ja see peab sisaldama järgmisi kohustuslikke lisadokumente:

  1. projekti eelarve;
  2. oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (omakäeline garantiikiri);
  3. ehitusluba (juhul kui projekt seda eeldab) või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek;
  4. vee analüüs, mis tõendab joogivee kvaliteeti (juhul kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine või joogiveetorustiku rajamine olemasolevast puurkaevust);
  5. puurkaevu rajamisel kehtiv(ad) hinnapakkumus(ed), Juhul kui projekti maksumus ületab 100 000 krooni, tuleb esitada hinnapakkumus;
  6. Kui rajatav veesüsteem läbib mitut kinnistut, siis on vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veesüsteemi

Taotlus esitatakse paberkandjal allkirjastatuna

Taotluse menetlemine

Taotluste menetlemise tähtaeg on maksimaalselt 30 tööpäeva taotluste esitamise tähtpäevast arvates.
Taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse olemasolev või täiendavalt moodustatud vähemalt 5-liikmeline komisjon (edaspidi komisjon). Enne rahastamisettepanekute langetamist tutvub komisjon või kohalik omavalitsus kohapeal igas taotluses kajastatud asjaoludega. Kohalik omavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saajad oma veebilehel
Toetuse kasutamist täpsemalt reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping, milles on kirjas poolte õigused ja kohustused.
Kui taotlust ei rahuldata, tuleb järgmises taotlusvoorus toetuse taotlemiseks esitada uus taotlus.

Taotlusvorm ja täiendav informatsioon programmi kohta on kättesaadav interneti aadressil : http://www.eas.ee/?id=4176
Avalduste esitamise tähtaeg on 15.08.2008.a

Autor: Janne Kallakmaa
Kuupäev: 08.07.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee