Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Mõisaääre ja Mäeveeru maaüksuste detailplaneeringu KSH aruanne

OÜ Alkranel ja OÜ Zero teatavad, et on valminud Harjumaal Kuusalu vallas Soorinna külas paiknevate Mõisaääre (35203:001:0124) ja Mäeveeru (35203:001:0123) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Detailplaneering ja selle KSH algatati Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2006. a otsusega nr 268. Detailplaneeringu eesmärkideks on: hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine Mäeveeru ja Mõisaääre kinnistutele lamba- või hobusekasvatustalu rajamiseks; juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine; kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

Detailplaneeringu kehtestajaks on Kuusalu Vallavolikogu, tegevuse arendajaks on OÜ Oldekop (Mati Maanas, tel: 627 7366; 5691 4246, e-post: mati.maanas@eelk.ee). Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Zero (Hindrek Kesler, tel: 645 5003; 5620 6020, e-post: zero@architect.ee). Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab OÜ Alkranel (Tanel Esperk, tel: 5365 6297, tanel@alkranel.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda Kuusalu Vallavalitsuse ruumides ajavahemikul 25.07 - 22.08.2008. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande saab elektrooniliselt alla laadida OÜ Alkranel kodulehelt www.alkranel.ee. KSH aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult OÜ-le Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu), faksiga 7 366 676 või e-posti teel tanel@alkranel.ee kuni 22. augustini 2008.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 25. augustil 2008. a kell 16:00 Kuusalu Vallamaja saalis (Kiiu Mõis, Kuusalu vald).

Lisainformatsioon:

Janne Kallakmaa
Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist
606 6391
janne.kallakmaa@kuusalu.ee

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 05.08.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee