Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kesk-Pikapõllu kinnistu teade

Kuusalu vallavalitsus on 24.09.2008 välja andnud korralduse nr 881 detailplaneeringu algatamiseks, lähteülesannete kinnitamiseks ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamiseks Pärispea külas Kesk-Pikapõllu kinnistul.

Kinnistu paikneb Lahemaa Rahvuspargi territooriumil, Lahemaa piiranguvööndis, mis on rahvuspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna säilitav osa. Detailplaneeringu eesmärgiks on 2,6 ha suuruse kinnistu ehitusõiguse seadmine elamule, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kesk-Pikapõllu kinnistul ei leidu teadaoleva info kohaselt kaitstavaid liike, kaitset vajavaid elupaigatüüpe, kavandatud tegevusel ei ole kahjulikke mõjusid Pärispea küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Margu meri.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehe dokumentide registris.

Lisainformatsioon:
Telefon: 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Autor: Janne Kallakmaa
Kuupäev: 29.09.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee