Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 29.10.2008

Kehtestati detailplaneeringud:
Andineeme küla EKE Puhkekodu ja Mereranna I kinnistutele;
Põhja küla Kadaka 5 kinnistule;
Pärisepea küla Vahe-Kulli kinnistule.

Nõustuti Loksa Linnavolikogu ettepanekuga algatada läbirääkimised Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemiseks olemasolevates piirides.

Kehtestati Kuusalu valla korraldatud jäätmeveopiirkond, kuhu kuulub Kuusalu valla haldusterritootium välja arvatud Suru, Kolgu, Pala ja Tõreska külade territooriumid.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2005 otsus nr 4 "Kuusalu ja Loksa valla ühise korraldatud jäätmeveopiirkonna kehtestamine".

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määrust nr 44 "Kuusalu Lasteaed Jussike põhimääruse kinnitamine" ja Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määrust nr 45 "Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine.

Määrati Kuusalu Vallavalitsuse ja Kuusalu Soojus OÜ 2008.-2010. aastate majandusaasta aruandeid auditeerima A.Kangust&Partnerid OÜ.

Kanti maha Lohja järve pontoonsild, mille jääkväärtuseks on 51 299,01 krooni.

Anti Kuusalu Vallavalitsusele luba lepingu sõlmimiseks vallale kuuluva Kolgaküla Rahvamaja 15 aastaks tasuta kasutusse andmiseks MTÜ Kolgaküla Selts.

Algatati Kuusalu valla 2007-2025 aasta arengukava muutmine.

Muudeti Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava tasu ning maksmise korda.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel võtta rahaline kohustus hankemenetluse korraldamiseks Kiiu lasteaia põhiprojekti, maksumusega kuni 600 000 kr, koostaja leidmiseks.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi liisinglepingu sõlmimiseks kuni kolmeks aastaks kogusummas kuni 750 000 kr Kuusalu Keskkooli Spordikompleksile seadmete soetamiseks.

Tagati Kuusalu Keskkooli hoone kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti tulemusena loodud vara säilimise garantii.

Kuulati volikogu esimehe T.Tamme infot A.Eikholmi pöördumisest Turbaneeme küla nime ennistamiseks; MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi taotlust muuta külavanemate statuuti; õiguskantsleri teabe nõudmisest valla põhimääruse vastavusest KOKSiga.

K.Märtson teavitas vallavalitsusele laekunud taotlusest eraldada täiendavalt 150 000 kr Suurpea veetrasside ehitamiseks, millega volikogu nõustus.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 03.11.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee