Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Korraldatud jäätmeveo konkurss

KUUSALU VALLAVALITSUS kuulutab välja 27. novembri 2008 korraldusega nr 1140, „Avatud konkursi korraldamine korraldatud jäätmevoe vedaja leidmiseks Kuusalu Vallavolikogu poolt määratud veopiirkonnas”.
Konkursi korraldamise aluseks on jäätmeseaduse § 67 lg 1, konkurentsiseaduse § 14 lõiked 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303 kehtestatud „Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord”.

1. Ainuõiguse andja: Kuusalu Vallavalitsus (Kiiu mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604).

2. Ainuõiguse nimetus ja iseloomustus: korraldatud jäätmeveo ainuõigus andmine Kuusalu Vallavolikogu poolt 29.10.08 otsusega nr 18 „Kuusalu valla korraldatud jäätmeveopiirkonna kehtestamine määratud veopiirkonnas. Kuusalu valla territooriumil on 3 alevikku ja 64 küla. Jäätmeveo piirkonda jäävad 3 alevikku ja 60 küla (piirkonnast jäävad välja Pala, Kolgu, Tõreska ja Suru külad) Elanike arv on rahvastikuregistri järgi 01.11.2008 seisuga 6880 inimest. Veopiirkonnas asub ühepereelamuid 2280, kortermaju 132 ning korterite arv kortermajades on 1324, 2 kooli, 2 lasteaeda, 1 lasteaed-algkool, 1 erihooldekodu. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed (jäätmekood 200301), biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (jäätmekood 200108), paber ja kartong (jäätmekood 200101) ja suurjäätmed (jäätmekood 200307). Jäätmemahutite minimaalsed tühjendamissagedused on kinnitatud Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2005 määrusega nr 13 „Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri”. Jäätmemahutite ühe tühjenduse teenustasu piirmäärad on kinnitatud Kuusalu Vallavolikogu 22. veebruari 2006.a määrusega nr 10 (muudetud Kuusalu Vallavolikogu 01. oktoobri 2008 määrusega nr 17).

3. Ainuõiguse antakse 3 (kolmeks) aastaks alates ainuõiguse andmise otsuse jõustumisest.

4. Pakkuja kvalifitseerumise tingimused:
4.1 Pakkuja kvalifitseerimise eelduseks on järgmiste dokumentide nõuetekohane esitamine:
4.1.1 Pakkuja rekvisiidid, kontaktandmed (ärinimi, juriidiline aadress, registrikood, telefon, e-posti aadress, kontaktisik)
4.1.2 Pakkuja äriühingu registrikaardi B- kaardi koopia, mis on väljastatud mitte varem kui 15 päeva enne pakkumise esitamist.
4.1.3 Pakkuja kirjalik õiend selle kohta, et Pakkuja suhtes pole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
4.1.4. Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta, mitte rohkem kui 14 päeva enne taotluse esitamise tähtpäeva.
4.1.5. Pakkuja nõusolek ainuõiguse perioodiks ametialase vastutuskindlustuse lepingu (kolmandatele isikutele kahju tekitamine ja keskkonnakahju põhjustamine) sõlmimise kohta tema pakkumise edukaks tunnistamisel hüvituspiiriga 500 000 krooni.
4.1.6. Pakkuja poolt rakendatavate ohutusmeetmete ja õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmete plaan.
4.1.7. Pakkuja poolt jäätmete laadimisel ja veol kasutatavate masinate ja seadmete loetelu (peab sisaldama masina/seadme valmistamisaastat kusjuures vähemalt 2 jäätmeveokit ei tohi olla vanemad, kui 10 aastat) ja omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid. Antud või uuemaid masinaid tuleb kasutada veopiirkonnas kogu ainuõigsuse perioodil. Jäätmeteveokid peavad olema kinnised, varustatud presskuudi (v.a. suurjäätmete ning vanapaberi ja –papi kogumise ja vedamise korral) ja jäätmemahuti tühjendamiseks vajaliku tõstemehhanismiga ning neist ei tohi laadimise ega vedamise ajal keskkonda sattuda jäätmeid ega jäätmetest imbuvaid vedelikke või nõrgvett;
4.1.8. Pakkuja kinnitus võimalusest vajadusel müüa või üürida jäätmevaldajatele piisavas koguses jäätmemahuteid segaolmejäätmete ja liigiti kogutud jäätmete paigutamiseks ning nende müügi ja üürihinnad.
4.1.9. Koopia kehtivast jäätmeloast olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena, kusjuures pakkuja peab olema omanud jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena katkematult vähemalt alates 01.01.2005 (juhul kui kehtiv jäätmeluba on väljastatud hiljem kui 01.01.2005 esitada koopiad nimetatud perioodiks väljastatud, kuid kehtivuse kaotanud jäätmelubadest olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena.
4.1.10. Koopia pakkuja jäätmeloast olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena, mis on kehtiv Harju maakonnas.
4.1.11. Pakkuja kinnitus teenuse osutamiseks vajalikku kvalifikatsiooni omava personali kohta.
4.1.12. Koopia jäätmekäitluse tegevusala ISO9001 või ISO4001 sertifikaadist.
4.1.13. Pakkuja peab alates ainuõiguse kehtivuse algusest kolme kuu vältel tagama klienditeeninduse olemasolu Kuusalu vallas tööpäeviti vähemalt 5 tundi päevas ning võimaldama jäätmevaldajatel sõlmida jäätmekäitluslepinguid interneti või posti teel.
4.1.14. Veopiirkonnas korraldatud jäätmeveole üleminekuks teostatavate tööde kava, milles on muuhulgas kirjeldatud jäätmevaldajate teavitamise ning jäätmekäitluslepingute õigeaegse sõlmimisega seotud tegevused ja ajagraafik ning mahutipargi paigaldamise ja väljavahetamise ajagraafik;
4.1.15. Pakkumise kutse lisas 2 olev ja nõuetekohaselt täidetud Pakkumise esildis.

5. Pakkumiskutse dokumentide väljastamise koht ja tingimused:
Pakkumiskutse dokumendid väljastatakse kirjaliku taotluse alusel tööaja piires Kuusalu Vallavalitsusest, Kiiu mõis, Kiiu alevik, vallavalitsuse sekretäri käest alates 01. detsembrist 2008.a, E, T, N kell 8.00 -16.00; K 8.00 -18.00 ning R 8.00 -14.00. Pakkumiskutse dokumendid väljastatakse tasuta.

6. Pakkumisaegne tagatis summale 50 000 (viiskümmend tuhat) krooni esitada krediidiasutuse garantiikirjana või deponeerida raha Kuusalu valla arvelduskontole Hansapangas 1120050586 selgitusega “Korraldatud jäätmeveo pakkumise tagatis”. Garantiikiri või maksekorralduse koopia esitada koos pakkumisega. Tagatisraha tagastatakse mitteedukaks tunnistatud pakkujatele pärast ainuõiguse andmise konkursil eduka pakkuja väljaselgitamist ning edukale pakkujale pärast ainuõiguse andmist. Edukale pakkujale tagastatakse tagatisraha pärast valla ja vedaja vahelise lepingu jõustumist.

7. Pakkumine ja kõik sellele lisatud dokumendid tuleb esitada eesti keeles.

8. Pakkumiste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg:

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30 päeva s.t. pakkumine tuleb esitada 30.detsembriks 2008. a. aadressil: Kuusalu Vallavalitsus, Kiiu mõis, Kiiu alevik 74604, kella 11-ks märgusõnaga “korraldatud jäätmevedu - mitte avada enne pakkumiste avamiseks määratud aega”, varustatult ettevõtja nime ja postiaadressiga.

Pakkumised avatakse Kuusalu Vallavalitsuses, aadressil: Kiiu mõis, Kiiu alevik, Kuusalu vald 30. detsembril 2008.a. kell 11.15

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 30.11.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee