Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Arenduskoda alustab LEADER rahade projektitaotluste vastuvõtmist

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda alustab LEADER strateegia meetmete projektitaotluste vastuvõtmist.

Meetme 1.1 “Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus” raames toetatakse järgmisi tegevusi: tervise- ja matkaradade rajamine ja korrastamine; spordi- ja mänguväljakute rajamine ja korrastamine; avalike randade, supluskohtade, paadi- ja ujumissildade korrastamine (riietuskabiinid, avalikud käimlad, atraktsioonid, infoviidad ja -tahvlid, laudteed jms); külaplatside rajamine ja korrastamine (välilavad, pingid, avalikud käimlad, kiiged, lõkkeplatsid, generaatorid, valgustus, prügikastid jms); rahvamajade, külamajade, külakeskuste renoveerimine, korrastamine ja uute funktsioonide lisamisega kaasnevad tegevused (näiteks olemasoleva hoone laiendus uue funktsiooni lisamiseks); avalike parkide ja haljasalade renoveerimine ja korrastamine (istikud, muru rajamine, pargipingid, prügikastid, kändude juurimine, võsa lõikamine jms); avalike ajaloo- ja kultuuripärandi objektide korrastamine ning nende juurde kuuluva tugiinfrastruktuuri loomine; kohaliku tähtsusega muuseumide rajamine ja korrastamine; eelpool nimetatud hoonete ning valdkondadega seonduva sisustuse ja tehniliste vahendite soetamine.

Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.

Meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse” raames toetatakse järgmisi tegevusi: kohalike ühenduste sisemine tugevdamine ja teadlikkuse suurendamine (koolitus- ja infopäevad, kursused, seminarid jms), kogemuste saamine ja vahetus erinevatelt partneritelt (õppereisid, võistlused, festivalid jms), koduloo uurimine, ajaloo talletamine ja legendide kogumine; lohaliku tähtsusega ürituste korraldamine (külapäevad, piirkondlikud üritused jms); heakorra tööde ja talgute korraldamine; rahvusliku käsitöö propageerimine, käsitöövõtete ja oskuste edasiandmine (koolitused, kursused, näitused, üritused jms); rahvaspordi propageerimine (üritused, võistlused jms).

Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.

Meetme 2.1 “Ettevõtluse arendamise toetus” raames toetatakse järgmisi tegevusi: koolitused (valdkonnad näiteks nagu raamatupidamine, turu-uuringud, seadusandlus, täiend- ja ümberõpe); projekteerimine; ettevõtete seadmete kaasajastamine; bioenergia tootmise ja tasuvuse analüüsid; olemasolevate ruumide, ehitiste, infrastruktuuri rajatiste renoveerimine; patenteerimine ja tootearendus; turundus- ja reklaamialaste tegevuste teostamine; ettevõtluse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (alternatiivsete tegevuste soodustamine), tööstuslikus ja militaaraladel kasutuses olnud maa-alade ja rajatiste kasutusele võtt uutes funktsioonides; looduskeskkonda risustavate hoonete lammutamine.

Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.

Meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine” raames toetatakse järgmisi tegevusi: kogemuste vahetamise reisid, edulugudega tutvumine jms; messide, konverentside, ettevõtluspäevade, seminaride, konkursside korraldamine ja külastused; väliskülaliste ja partnerite vastuvõtmine; koostöö teadus- ja õppeasutustega (toote arendus, uuringud, analüüsid); ettevõtjate ümarlauad (sektorite ja valdkonna põhised), klastripõhiste võrgustike tegevuste soodustamine.

Toetust saavad taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.

Meetme 1.1 “Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus” ja meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse” projektitaotlusi võetakse vastu 16. märtsil 2009 kuni kella 17-ni.

Meetme 2.1 “Ettevõtluse arendamise toetus” ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine” projektitaotlusi võetakse vastu 15. aprillil 2009 kuni kella 17-ni.

Toetuste kohta saab rohkem infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee. Taotlusi võetakse vastu MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.

MTÜ Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses on määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Nõustamise kohta saab infot MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee ja liikmesomavalitsuste (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) veebilehtedelt.

Nõustajad:
Kuusalu vald – Milli Kikkas (abivallavanem), tel 606 6382, 503 3218, e-mail milli.kikkas@kuusalu.ee
Loksa linn – Õnnela Tedrekin (Loksa I kk direktor), tel 554 2974, e-mail onnela.tedrekin@loksa.ee; Laivi Kirsipuu
(abilinnapea), tel 603 1251, 511 7060, e-mail laivi.kirsipuu@loksa.ee
Arenduskoda – Heiki Vuntus, tel 325 8696, 5648 5208, heiki@arenduskoda.ee
MTÜ Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud toetustealased infopäevad
2. veebruaril kell 16 Lehtse kultuurimajas (Tapa ja Ambla piirkond),
3. veebruaril kell 16 Kadrina vallamajas,
5. veebruaril kell 16 Palmse külastuskeskuses,
6. veebruaril kell 16 Kolgaküla rahvamajas (Kuusalu ja Loksa piirkond).
Projektikirjutamise koolitused toimuvad
18. veebruaril kell 13 Tapa gümnaasiumis (Tapa ja Ambla piirkond),
20. veebruaril kell 13 Kadrina vallamajas,
26. veebruaril kell 13 Palmse külastuskeskuses,
3. märtsil kell 13 Kolgaküla rahvamajas (Kuusalu ja Loksa piirkond).
Infopäevad ja koolitused on osalejatele tasuta, täpsemat teavet saab veebilehelt www.arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 28.01.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee