Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Viinistu küla veevärgi hanke avaliku arutelu protokoll

„Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitustööde avatud hankemenetluses “ Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamine”

02.04.2009.a. TEABEPÄEVA PROTOKOLL

Koosoleku algus kell 14:00
Koosoleku lõpp kell 15:45

Koosaolekul osalejad: Tarmo Tera, Tamara Aivola, Urmas Ebruk, Lennar Vijar, Leino Lootus, Taivo Konso, Tarvi Velström, Margus Raudsepp. Lisa, koosolekust osavõtjate nimekiri.

Vallavalitsuse esindajad: Tõnu Ammussaar ja Raul Valgiste

Päevakord: Ehitustööde avatud hankemenetluse arutelu ja tekkinud küsimuste lahendamine Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud, Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamiseks.

Arutelu:

1. Mida mõtleb Tellija hanke dokumentide ( HD ) punktis 14 LISAD toodud lisa 5 “Pakkumuste tabel“ all.
Otsustati: Pakkumuse tabel ühtib Hanke pakkumuse maksumuse esildis, seega lisa 5 pakkumises esitada ei ole vaja.

2. Projekteerimisel ja hilisemal projekti elluviimisel võib tekkida Tellijale kui Pakkujale ettenägematuid olukordi, mida ei olnud võimalik projekteerimisel ja hilisemal teostamisel ette näha. Näiteks, ametkondade kooskõlastamisel täiendavad investeeringu kohustused.
Otsustati: Täiendada Hankedokumentide lisa 2 „pakkumuse maksumuse esildis“ osa 3 ( kolme ) „PAKKUMISE KOGUMAKSUMUS ( OSA 1 + OSA 2 ) KOKKU“ kohustusliku punktiga Tellija reserv 5% ettenägematute kulude katteks.
Osa 3 näeks välja järgmiselt:

3. PAKKUMISE KOGUMAKSUMUS ( OSA 1 + OSA2 + Tellija 5% reserv ) KOKKU

Kogumaksumus ( 1+2 ) ilma käibemaksuta ________________ .- krooni.

Tellija ( 1+2 ) reserv 5% ettenägematute kulude katteks
ilma käibemaksuta ________________ .- krooni.

( osa 1+ osa 2 + 5% Tellija reserv ) käibemaksu summa ________________ .- krooni.

Kogumaksumus ( 1+2+Tellija 5% reserv ) koos käibemaksuga _________________ .- krooni.


1. Projekteerimistingimuste punktis 6 „Ühisveevärgi teenuse kasutajad“ märgitud 8 liituja kohaselt võib eeldada, et maakraanide arvuks on 8. Skeemi kohaselt on aga maakraanide arv 14.
Otsustati: Pakkumuses arvestada 14 maakraani paigaldamisega.

2. Kui suurt mahtu peab Tellija Projekteerimistingimuste punktis 14 „Liiklusalade projekteerimine“ juures uute teede ja platside rajamiseks.

Otsustati: Tellija peab uute teede ja platside juures silmas pumbamaja kinnistule jääva tee ja vähemalt kahe auto parkimiseks vajamineva platsi rajamist.

3. Seoses täiendava kohustuse lisamisega ja Pakkujate võrdse kohtlemise tagamiseks lükata pakkumuste esitamise tähtaeg 1 nädala võrra edasi.
Otsustati: Teha Vallavalitsusele ettepanek pakkumuste esitamise tähtaja edasi lükkamiseks ühe nädala võrra. Uueks pakkumise tähtajaks oleks 20. aprill 2009.a. kell 13.00.

4. Keskkonna ametilt nõusoleku saamine puurkaevu rajamiseks on pakkuja kohustus. Arvestades puurkaevu eripära Viinistu külas on tõenäoliselt Vallavalitsusel lihtsam esitada taotlus Keskkonna Ametile puurkaevu rajamiseks.
Otsustati: Vallavalitsus esitab taotluse Keskkonna Ametile puurkaevu rajamiseks Pumbamaja kinnistule Viinistu küllas.

5. Viinistu küla puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide rajamise ja ühenduste projekteerimine ning projekteeritud puurkaev-pumpla, veevarustussüsteemide ja ühendamiste ehitamiseks koostatud eelprojektis toodud põhiandmed on kajastatud projekteerimistingimustes, kui leiti, et eelprojekt võiks olla täiendavaks abiks pakkumuse koostamisel.
Otsustati: Vallavalitsus paneb Viinistu küla veevarustuse eelprojekti koduleheküljele PDF formaadis üles.

NB: Viinistu pumbajaama võti asub Viinistu restorani administraatori letis.

Koosoleku juhataja:
Abivallavanem: Tõnu Ammussaar

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 05.04.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee