Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 29. aprillil 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine Euroopa Parlamendi valimiste hääletamise korraldamiseks
2. Pärispea küla Mardi-Jaani maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
3. Kupu küla Kadaka katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
4. Salmistu küla Tee-Laane ja Mere-Laane kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Salmistu küla Männi-Tülli kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Kuusalu valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine
7. Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
8. Sõitme küla Roostiku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
9. Kuusalu Vallavolikogu 21.01.2009 otsuste nr 4 ja 5 kehtetuks tunnistamine
10. Maaüksuste Vana-Vallamaja, Vana-Koolimaja ja Kooliõue munitsipaalomandisse taotlemine
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine
12. Vallavara tasuta võõrandamine MTÜ-e Murtud Rukkilille Ühing
13. Vallavara tasuta võõrandamine MTÜ-le Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing
14. Kuusalu aleviku lähiala puhke-ning rohealade teemaplaneeringu ning planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
15. Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2007. a määruse nr 12 „Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitse-eeskiri ” muutmine
16. Informatsioonid


Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.04.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee