Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 29.04.2009

Nimetati jaoskonnakomisjonide liikmed Euroopa Parlamendi valimiste hääletamise korraldamiseks.

Määrati Pärispea küla Mardi-Jaani maaüksusele elamu teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotsatarve.

Muudeti Kupu küla Kadaka katastriüksuse sihtotstarvet.

Kehtestati detailplaneeringud:
Salmistu küla Tee-Laane ja Mere-Laane kinnistutel;
Salmistu küla Männi-Tülli kinnistul.

Asutati Kuusalu valla lemmikloomade register ja kinnitati põhimäärus.

Toimus Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskirja I lugemine.

Taotleti munitsipalomandisse Sõitme küla Roostiku maaüksus.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu vallavolikogu 21.01.2009 otsused 4 ja 5.

Taotleti munitsipaalomandisse maaüksused Vana-Vallamaja, Vana-Koolimaja ja Kooliõue.

Sõlmiti isiklik kasutusõigus OÜ Jaotusvõrgu kasuks.

Võõrandati tasuta vallavara:
MTÜ Murtud Rukkilille Ühing;
MTÜ Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing.

Algatati Kuusalu aleviku lähiala puhke-ning rohealade teemaplaneering.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2007 määrust nr 12 "Rehatse maastikukaitseala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava loodusobjektina kaitse alla võtmine ja Rehatse kaitse-eeskiri"

Kuulati J.Kallakmaa infot reostuste kohta vallas ja abivallavanem T.Ammusaare infot polügooni õppepäeva kohta.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 04.05.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee