Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Haigekassa teatab

Alates 01.07.2009 muutub haigushüvitiste maksmise kord


Alates 01.07.2009 muutub haigushüvitiste maksmise kord, mis rakendub haiguslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem.

Juhime tähelepanu, et muudatused puudutavad ainult haigushüvitise maksmist.

Hooldus-, sünnitus- ja lapsendamishüvitiste puhul maksab hüvitist jätkuvalt haigekassa seni kehtinud korra alusel.

Muudatused haigushüvitise maksmisel on tingitud järgnevate õigusaktide uuenemisest:
• ravikindlustuse seadus
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13152814),
• töötervishoiu ja tööohutuse seadus
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13153070),
• sotsiaalministri 26.septembri 2002.a määrus nr 114 “Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid” (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13028501) ja
• sotsiaalministri 19.septembri 2002.a määrus nr 109 “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1061571)
Muudatused haigushüvitise maksmisel:
• haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4. päevast (praegu makstakse alates 2. päevast);
• haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja 80% töötaja keskmisest töötasust;
• alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa;
• tööandja ei pea hüvitist maksma siis, kui töövabastuse põhjusteks on: kutsehaigus (2), tööõnnetus (5), tööõnnetus liikluses (6), tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine (7), vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel (8), kergemale tööle viimine (17) ning haigestumine või vigastus raseduse ajal (19). Sellistel puhkudel maksab haigushüvitist alates 2. päevast jätkuvalt haigekassa vastavalt enne 1. juulit 2009.a kehtinud korrale ja määrades.
Täpsemalt on loetletud liikide korral hüvitise määradest võimalik lugeda haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/tvhmaksmine/tvhtabel/
Peamised muudatused töövõimetuslehtede esitamisel:
Kui kindlustatul on mitu tööandjat, annab/väljastab arst isikule / (isiku nõudmisel, soovil) nii mitu sama numbriga originaal töövõimetuslehte, kui palju on kindlustatud isikul tööandjaid.

Tööandja jätab tema poolt väljamakstavate haiguslehtede originaalid (mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem) endale ja esitab haigekassale nendest lehtedest koopiad, kuhu teeb nõuetekohased kanded ning lisab töövõimetuslehtede saatekirja.

Kõikide haiguslehtede (s.h kuni 8 päeva kestvate, mille alusel tööandja on ise hüvitist maksnud) haigekassale esitamine on kohustuslik, sest järglehtede maksmisel lähtub haigekassa esmaste lehtede kannetest. Samuti on jätkuvalt vaja pidada riikliku haigushüvitiste statistikat (s.h lehtede ja haiguspäevade kasutamine) ning teostada haigushüvitiste põhjendatuse järelvalvet.

Tööandja esitab töövõimetuslehe või selle koopia koos töövõimetuslehtede saatekirja ja muude vajalike dokumentidega haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme kalendripäeva jooksul arvates kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast järgmiselt:
• kindlustatud isiku hoolduslehe, sünnituslehe ja lapsendamislehe originaali,
• haiguslehe originaali, juhul kui haigusleht ei kuulu väljamaksmisele tööandja poolt,
• kõigi tööandja poolt väljamakstavate haiguslehtede koopiad.

Näide haiguslehtede esitamisest ja hüvitise maksmisest alates 01.07.2009:
Tööandjale esitavad haiguslehed Martin, Kalle ja Kati:
1) Martini haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine” ning töövabastuse periood 29.06.2009 – 03.07.2009.
Martini tööandja täidab ära töövõimetuslehe saatekirja ning esitab koos haiguslehega 7 päeva jooksul haigekassale. Kuna Martini haigusleht algab varem kui 1. juuli 2009, siis tema puhul haigushüvitise maksmisel uut korda ei rakendata.
2) Kalle haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine” ning töövabastuse periood 01.07.2009 – 18.07.2009.
Kalle tööandja teeb haiguslehest koopia, täidab juurde töövõimetuslehe saatekirja ning edastab need haigekassale 7 päeva jooksul. Seejärel arvutab ja maksab tööandja hiljemalt palgapäevaks (kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe esitamisest tööandjale) välja Kalle haigushüvitise 04.07.2009 – 08.07.2009 perioodi eest. Selleks arvutab ta välja Kalle haigestumisele eelnenud 6 kuu töötasu andmetelt ühe päeva keskmise töötasu suuruse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise korrale (oletame, et see summa on 500 kr). Haigushüvitise summa saamiseks arvutab tööandja 500 kroonist 80% ning korrutab 5 päevaga (400 x 5 = 2000). Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 0,21 x 2000 = 420. Seega maksab tööandja Kallele haigushüvitist 1580 kr.

Lisaks maksab Kallele haigushüvitist haigekassa 09.07.2009 – 18.07.2009 perioodi eest. Selleks arvutab haigekassa kalendripäeva keskmise tulu Maksu- ja Tolliameti 2008. aastal Kalle eest arvestatud sotsiaalmaksu andmete alusel. Maksu- ja Tolliameti andmetel arvestati Kalle eest 2008. aastal sotsiaalmaksu 39 600 krooni, seega oli Kalle tulu 2008. aastal 39 600/ 0,33 = 120 000 krooni. Kalendripäeva keskmise tulu saamiseks jagatakse tulu 365-ga (120 000 / 365 =328,77). Hüvitise summa saamiseks arvutatakse kalendripäeva keskmisest tulust 80% ning korrutatakse hüvitamisele kuuluvate päevade arvuga (10 x 328,77 x 0,8 = 2630,16 kr. Hüvitiselt peetakse kinni ka tulumaks 0,21 x 2630,16 = 552,33. Seega maksab haigekassa Kallele haigushüvitist 2078 kr (haigekassa ümardab hüvitised väljamaksmisel täiskroonideks).
3) Kati haiguslehe töövabastuse põhjus on „Haigestumine või vigastus raseduse ajal” ning töövabastuse periood 01.08.2009 – 10.08.2009.
Kati tööandja teeb haiguslehest koopia, täidab juurde töövõimetuslehe saatekirja ning edastab need haigekassale 7 päeva jooksul. Kuna töövabastuse põhjus on „Haigestumine või vigastus raseduse ajal”, siis tööandja ei maksa haigushüvitist ja Katile maksab haigushüvitist haigekassa sarnaselt varem kehtinud korrale (alates haigestumise 2.päevast ning 80% kalendripäeva keskmisest tulust).
Muudatused töövõimetuslehe vormil
Alates 01.07.2009 muutuvad ka osade andmeväljade sõnastused ja nimetused töövõimetuslehe vormil. Näiteks andmeväli „Tööinspektsiooni otsuse kuupäev teisele tööle üleviimise võimatuse korral” asendatakse andmeväljaga „Ajutiselt tööülesannete täitmisest keeldumine või teenistuskohustuste täitmisest vabastamine”, kuhu tööandja märgib kuupäeva, millest alates töötaja keeldus töölepingu seaduse § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või avaliku teenistuse seaduse alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.
Töövõimetuslehe uue vormiga on võimalik tutvuda haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/blanketid/raviasutus/toovoimetuslehe-vorm-alates


Täiendavaid küsimusi alates 01.07.2009 jõustuvate muudatuste kohta töövõimetushüvitiste maksmisel on võimalik haigekassale esitada meiliaadressil: tooandja@haigekassa.ee

Meeldivat koostöö jätku!

Eesti Haigekassa

Autor: Eesti Haigekassa
Kuupäev: 13.05.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee