Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 27. mail 2009 kell 8.15 Kiiu mõisas

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Kuusalu Vallavolikogu 23.04.2003 otsuse nr 36 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas, Kiiu külas, Lilleoru kinnistul ning lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
2. Viinistu küla Madikse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Salmistu küla Soo-Nõva ja Väike-Soo kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
4. Kasispea küla Mere-Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Valkla küla Jõekalda ja Teenurga kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
6. Vanaküla küla Kaasiku-Hansu katastriüksuse sihtotstarbe määramine
7. Rehatse küla Liivaku maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8. Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsuse nr 103 „Vabade põllumajandus-ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine“ muutmine
9. Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
10. Õppe-ja huvitegevuse tunnustamiseks väljamakstavate piirmäärade kehtestamine Kuusalu vallas
11. Kuusalu vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine
12. Kuusalu Vallavolikogu 20.02.2008 määruse nr 5 „Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava tasu ning maksmise korra kehtestamine“ muutmine
13. Kuusalu valla 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
14. Kuusalu Muusikakooli põhimäärase kinnitamine
15. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025“ muutmine
16. Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2005 otsuse nr 35 „Kuusalu keskkooli arengukava kinnitamine“ täiendamine
17. Kuusalu vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Kuusalu tee 8 kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
18. Kuusalu vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Vana-Koolimaja ja Kooliõue kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
19. Informatsioonid

Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 20.05.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee