Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.05.2009

Tunnistati kehtetuks detailplaneeringu algatamine Kiiu külas Lilleoru kinnistul ning lähteülesande kinnitamine, millega algatati detailplaneering Kiiu alevikus Lilleoru kinnistul ning selle lähialal.

Kehtestati detailplaneeringud:
Viinistu küla Madikse kinnistul;
Salmistu küla Soo-Nõva ja Väike-Soo kinnistutel;
Kasispea küla Mere-Tamme kinnistul;
Valkla küla Jõekalda ja Teenurga kinnistul.

Määrati sihtotstarve Vanaküla küla Jõekalda ja Teenurga kinnistutele.

Määrati Rehatse küla Liivaku maaüksusele elamu teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotstarve.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsust nr 103 "Vabade põllumajandus-ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine".

Kehtestati Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Kehtestati õppe-ja huvitegevuse tunnustamiseks väljamakstavad piirmäärad.

Muudeti määrust "Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes".

Muudeti vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava tasu ning maksmise korda.

Kinnitati Kuusalu valla 2008. aasta majandusaasta aruanne.

Kinnitati Kuusalu Muusikakooli põhimäärus.

Toimus Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 - 2025 muutmise I lugemine.

Toimus Kuusalu keskkooli arengukava täiendamise I lugemine.

Toimus eelnõu "Kuusalu Vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Kuusalu tee 8 kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks" I lugemine.

Toimus eelnõu "Kuusalu Vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Vana-Koolimaja ja Kooliõue kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks! I lugemine.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 01.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee