Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Harju Maavalitsus teatab

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ avalik väljapanek toimus 26.10 – 22.11.2009 kõikides Harjumaa kohalike omavalitsuste keskustes ja Tallinnas. Selle käigus laekus 5 avaldust, mis sisaldasid märkusi ja ettepanekuid ühistranspordikorralduse, teedeehituse, seltsimajade, spordiväljakute, hariduse ja keskkonna-mõjude strateegilise hindamise ning planeeringu metoodika kohta. Kõikidele planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud avaldustele on vastatud.
Planeeringu väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 07.12.2009 Kuusalu Rahvamajas, 09.12.2009 Keila Linnavalitsuses ja 10.12.2009 Kose Gümnaasiumis. Avalikel aruteludes osalesid Harju Maavalitsuse esindajad, ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikud ning muud huvilised. Aruteludel andsid selgitusi ja vastasid küsimustele Harju Maavalitsuse esindajad. Avalikel väljapanekutel esitati täiendavalt ettepanekuid, mis võeti peale täpsustamist arvesse.
Pärast avalikke arutelusid jäid lahenduseta ettepanekud, mis puudutavad planeeringu koostamise metoodikat, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ning haridusteenuste kättesaadavust. Planeering esitatakse Siseministeeriumile heakskiidu saamiseks pärast kokkulepitud muudatuste sisseviimist. Siseministeerium annab planeeringu järelevalve käigus ka oma seisukoha arvesse võtmata ettepanekute osas.
Planeering on kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee

Autor: Alan Rood
Kuupäev: 11.12.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee