Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lahemaa rahvuspargi kaitse eeskirja eelnõu tutvustamine

Tulenevalt Looduskaitseseadusest (RT I 2004, 38, 258) koostatakse kaitse-eeskirjad kõikidele kaitsealadele. Need sätestavad kaitseala jagunemise eri vöönditeks (tsoneering) ning neis Looduskaitseseaduse alusel rakendatavate kitsenduste ja kohustuste ulatuse. Samas seaduses on sätestatud erinevad kompensatsiooni saamise võimalused (nt loodushoiutoetus, maamaksusoodustused, kinnisasja müümine).

Eelnõu on avalikul väljapanekul alates 18 jaanuarist kuni 30. aprillini 2010. a. Kaitseala piiridega saab avaliku väljapaneku jooksul tutvuda Maa-ameti kaardiserveris (www.maaamet.ee); vööndite piiridega ning kaitse-eeskirja eelnõuga Keskkonnaameti Viru regiooni Palmse ja Rakvere kontoris ning Harju-Järva-Rapla regiooni Tallinna kontoris, Kadrina, Vihula ja Kuusalu Vallavalitsustes ning Loksa Linnavalitsuses. Kirjalikke seisukohti ja ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule ootame võimalusel hiljemalt 15.02.2010 aadressil: Keskkonnaamet, Kunderi 18, 44307 RAKVERE. Samuti palume võimalusel meile edastada oma põhjendatud seisukoht, kas peate vajalikuks eeskirja eelnõus kavandatavaid jt. looduskaitse meetmeid rahvuspargi loodusväärtuste hoidmiseks ning ettepanekuid nende meetmete tõhustamiseks.

Täpsem info www.lahemaa.ee

Autor: 
Kuupäev: 26.01.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee