Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Metsaomanikud saavad taas toetust

SA Erametsakeskus pressiteade

21.04.2010


Metsaomanikud saavad taas toetust Natura metsamaale Metsaomanikud saavad
alates 2. maist esitata taotlusi kompenseerimaks Natura 2000 võrgustiku
aladel asuvalt metsamaalt kaitsepiirangute tõttu saamata jäänud tulu.
2.-21. maini võtab Erametsakeskus vastu toetuse taotlusi Natura 2000
võrgustiku aladel asuvale metsamaale. Toetuse eesmärk on kompenseerida
kaitsepiirangute tõttu metsa majandamisel saamata jääv tulu. Toetuse
saamiseks tuleb metsaomanikel esitada taotlus igal aastal uuesti.
Toetust võib taotleda füüsilisest isikust või juriidilisest isikust
erametsaomanik tingimusel, et temale kuuluv vähemalt 0,3 ha suurune metsaala
asub Natura 2000 alal sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis või hoiualal ning
on kantud keskkonnaregistrisse.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Erametsakeskusele vormikohane taotlus
koos Maa-ameti kaardirakendusest saadud metsaala kaardiga.
Dokumendid võib saata posti teel või tuua kohale Tallinnasse Mustamäe tee 50
või saata digitaalselt allkirjastatuna
natura@eramets.ee. Esmakordselt saab esitada
Natura 2000 erametsamaa toetuse taotluse koos metsaala kaardiga
Erametsakeskusele läbi e-PRIA portaali http://www.pria.ee/et/ePRIA.
Hilinenult saab taotluse esitada ka 22.maist kuni 15.juunini, aga siis
vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Kõik
vormid on kättesaadavad erametsanduse portaalis
http://www.eramets.ee/?op=body&id=286.
Maakondades aitavad taotlusi täita metsanduse tugiisikud ja konsulendid.
Täpsem info vastuvõtuaegade ja kohtade kohta on leitav portaalist
http://www.eramets.ee/?op=body&id=423&art=1238 .
Toetuse taotlemise eelduseks on toetuskõlbliku metsaala tähistamine.
Täpsem info erametsanduse portaalis
http://www.eramets.ee/?op=body&id=551 . Abi saamiseks metsaala piiride
märkimisel võib pöörduda metsakonsulendi poole, kelle kontaktandmed leiate
www.eramets.ee nõustamise alt.

Lisainfo:
SA Erametsakeskus
Tel: 683 6058, 683 6064
e-post: natura@eramets.ee

Autor: Reet Kristian
Kuupäev: 12.05.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee