Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 “Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" ning tulenevalt keskkonnaministri 16.06.2010 käskkirjaga nr 862 ja 17.06.2010 käskkirjaga nr 869 langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel pakkumiste esitamise tähtajaga teate avaldamisest kuni 27.07.2010 kella 10:30 -ni :
...
3. Harju maakonnas asuvate alljärgnevate kinnisasjade müümine enampakkumisel ühise hinna eest nimetusega Kuusalu_2, alghind 1 056 500.-, tagatisraha 105 600.-:
1. Kuusalu vald Kahala küla Laastu kinnisasi (35203:004:0204; 1,96 ha; (M));
2. Kuusalu vald Kahala küla Kanarbiku kinnisasi (35203:004:0203; 23,81 ha; (M))
;
...
* Sihtotstarved: (E) – elamumaa, (Ä) – ärimaa, (T) – tootmismaa, (L) – transpordimaa, (M) – maatulundusmaa, (S) – sihtotstarbeta maa
Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.
Tagatisraha tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB 10220034799018 (IBAN - EE 89 1010 2200 3479 9018) või Swedbank 221013921094 (IBAN – EE 49 2200 2210 1392 1094) viitenumber 3100057031, selgituseks müügiobjekti nimetus ja katastritunnus. Tagatisraha arvestatakse võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse kontole, millelt ülekanne tehti. Kui võitja ei sõlmi lepingut, siis tagatisraha ei tagastata.
Kirjalik pakkumine peab sisaldama
1) avaldus (avalduse vorm kättesaadav Maa-ameti koduleheküljel), milles on märgitud: nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; pakkuja nimi, elu- või asukoht ning kontakttelefon; numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma; kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka, siis märkida pank ja arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse; pakkumise tegemise kuupäev; pakkumise esitaja allkiri.
2) tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha õiged pangarekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber);
3) isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument (juriidilisel isikul vaid juhul, kui esindaja ei ole kantud B-kaardile).
Pakkumised esitada kirjalikult, iga müügiobjekt eraldi suletud ümbrikus Maa-ametisse, 27.07.2010 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia 4 Tartu 51003, allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga.
Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed; objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse ning hoiatusmärge "Mitte avada enne 27.07.2010 enampakkumist!"
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 27.07.2010 kell 11:00 Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis Pakkumiste avamine on avalik.
Looduskaitseseaduse § 20 ülapunkt 1 ja 20 ülapunkt 2 kohaselt võib enampakkumise võitnud isik taotleda omandatava kinnisasja maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega. Tasaarvestamise taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest (enampakkumise protokolli kätte saamisest) arvates. Kui enampakkumise võitnud isik esitab tähtaegselt taotluse omandatava kinnisasja maksumuse tasaarvestamiseks, ei kohaldu lepingu sõlmimise ja ostuhinna tasumise üldtähtajad.
Riigivaraseaduse § 66 lõige 6 kohaselt on riigi omandisse jäetud metsamaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja enampakkumisel võõrandamisel võõrandatava kinnisasjaga piirneva maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa kõlvikut sisaldava kinnisasja omanikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse võõrandatava kinnisasjaga pikemat ühist metsapiiri omava kinnisasja omanikku.
Riigivaraseaduse § 66 lõige 7 kohaselt on haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja võõrandamisel võõrandatavat maad õiguslikul alusel kasutaval isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus omandada võõrandatav kinnisasi enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui käesolevas lõikes nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kellele kuuluv kasutusõigus hõlmab võõrandatavat kinnisasja suuremas ulatuses. Kui kinnisasja suhtes soovivad oma õigust samaaegselt kasutada riigivaraseaduse § 66 lõikes 6 ja lõikes 7 nimetatud isik, eelistatakse viimast.
Looduskaitseseaduse § 20 ülapunkt 1 lõike 6 kohaselt ei kohaldata piirneva kinnisasja omaniku eelisõigust, kui riigile kuuluva kinnisasja enampakkumise võitnud kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omanik esitab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates tasaarvestamise taotluse.
Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 1 kuu jooksul tulemuste kinnitamisest.
Hiljemalt notariaalse asjaõiguslepingu sõlmimise hetkeks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
Kui enampakkumise võitnud äriühingul on tulenevalt äriseadustikust vajalik nõukogu nõusolek tehingu tegemiseks, tuleb see esitada notariaalsel müügilepingu sõlmimisel.
Täpsemat informatsiooni müüdavate kinnisasjade, enampakkumise läbiviimise ja müügitingimuste kohta saab Maa-ameti kodulehelt interneti aadressil www.maaamet.ee rubriigis "MAA MÜÜK", kus on näidatud ka enampakkumisel osalemise avalduse näidisvorm. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 665 0782, 665 0749, 665 0768, 665 0781 ja 675 0158 (vene keel).

Autor: Maa-amet
Kuupäev: 30.06.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee