Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Toimub Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harju Maavalitsuse pressiteade

Kolmapäeval, 19. jaanuaril 2011 kell 15.00 toimub Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn), III korruse saalis Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ eskiislahenduse avalik arutelu.


Avalikule arutelule eelnevalt toimub ajavahemikus 10. jaanuar kuni 18. jaanuar 2011 planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek, mille jooksul on igaühel võimalik tutvuda teemaplaneeringu materjalidega ning esitada nende kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.

Teemaplaneeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ning planeeringu kehtestajaks on Harju maavanem Ülle Rajasalu, konsultandiks on OÜ Hendrikson & Ko.

Materjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn), ruumis 146 (Arengu- ja planeeringuosakonna arengutalitus), Harju Maavalitsuse veebilehel http://www.harju.ee/index.php?id=14240. Samuti planeeringu koostamise konsultandi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja OÜ Hendrikson & Ko veebilehel http://www.hendrikson.ee (- Avalikud dokumendid – Harjumaa)

Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harju maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine ning selle sidumine tõmbekeskuste ja teiste taristutega. Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja asukohad ning töötatakse välja uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist. Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust otsest riigipiiriülest keskkonnamõju tegevusega ei kaasne.

Planeeringu eskiislahenduse kohta saab Harju Maavalitsusele esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult 18. jaanuarini 2011 saates e-kiri info@mv.harju.ee või tavakiri aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn.

Täiendav info:

Heino Alaniit

Arengutalituse juhataja

Harju Maavalitsus

Tel 611 8772

E-post: heino.alaniit@mv.harju.ee

Autor: Kadi-Ann Simmermann
Kuupäev: 10.01.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee