Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Pressiteade

Üle-eestiline tervisemõjurite uuring võtab luubi alla elupaiga ja tervise vahelised seosed

Tervise Arengu Instituut viib esimest korda läbi uuringu, mis annab kohalikele omavalitsustele ainulaadsed andmed oma sotsiaal- ja tervisevaldkonna tegevuste planeerimiseks.

Aprilli viimasel nädalal algava paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on koguda ja analüüsida andmeid kohalike omavalitsuste elanike terviseseisundist ja olulisematest tervist mõjutavatest teguritest. „Inimese tervis ja tervisekäitumine sõltuvad väga paljudest erinevatest mõjuteguritest. Algava uuringuga vaatleme eelkõige seda, millist mõju avaldab tervisele inimese elupaik ja sealne keskkond. Uurime, kas ja kuidas näitajad üle Eesti erinevad ning mis võib selle põhjuseks olla,“ lausus Tervise Arengu Instituudi analüütik ja uuringu koordinaator Karl Viilmann.

Uuring annab Eesti kohalikele omavalitusustele olulist teavet, millele tuginedes kujundada kohalikku sotsiaal- ja tervisepoliitikat, arendada teenuseid ning prognoosida võimalikke tulevikus esilekerkivaid riske ja vajadusi. Analüütik lisas, et uuringu tulemusel on võimalik esile tuua nii maakondade vahelised kui ka maakonnasisesed erinevused.

Uuring viiakse postiküsitlusena läbi kõigis Eesti maakondades. Kokku küsitletakse 10 000 inimest vanuses 15-70 eluaastat. Elanikud on valimisse sattunud juhusliku valiku alusel rahvastikuregistrist. Vastamine on anonüümne ning kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult.

„Uuringu õnnestumiseks on äärmiselt oluline, et iga inimene, kes ankeedi saab, sellele ka vastab,“ rõhutab Karl Viilmann. „Mida suurem on vastajate arv, seda põhjalikumalt kirjeldavad tulemused olukorda ja annavad kohalikele omavalitsustele otsuste langetamiseks vajaliku info. Küsimustikku täites saab igaüks kaasa rääkida oma linna või valla paremaks elukohaks muutmisel,“ lisas ta.

Paikkonna tervisemõjurite uuringu küsimustik koosneb kolmest suuremast osast: taustaandmed (sugu, vanus, elukoht jms), tervisekäitumine (terviseseisund, toitumine, alkoholi, tubaka, narkootikumide tarvitamine, kehaline aktiivsus jms) ning keskkonnast tulenevad tervisemõjurid (teenuste kättesaadavus, turvalisus, sotsiaalsed suhted nii lähedastega kui kogukonnas jms).

Uuringu on aidanud ette valmistada uuringu- ja konsultatsioonifirma Geomedia. Uuringu viib läbi turu-uuringufirma SaarPoll. Andmete kogumine kestab 18. aprillist kuni 22. maini ning uuringu esmased tulemused avaldatakse selle aasta lõpus.

Paikkonna tervisemõjurite uuringu teostamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Tervislike valikuid toetavad meetmed” vahenditest.


Lisainfo:
Karl Viilmann, Tervise Arengu Instituudi analüütik, uuringu koordinaator, 659 3978, karl.viilmann@tai.ee;

Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee

Autor: Tervise Arengu Instituut
Kuupäev: 06.04.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee