Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 21. istung toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ kooskõlastamine
2. Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2003. a otsuse nr 52 „Detailplaneeringu algatamine Salmistu küla Kuru kinnistul ning lähteülesande kinnitamine“ lisana kinnitatud lähteülesande kehtivusaja pikendamine
3. Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja Kiviaia tee 3 kinnistute lähiala detailplaneeringu kehtestamine
4. Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2003 otsuse nr 50 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas, Silla talu maadele ning lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 44 „Kuusalu Lasteaed Jussike põhimääruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
6. Kuusalu Vallavolikogu 06.10.2010 määruse nr 18 "Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis" muutmine
7. Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine
9. Sundvalduse seadmine Viinistu külas Mardi ja Aadu kinnistutele
10. Kuusalu valla poolt vara pärimise kord
11. Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 10 „Kuusalu korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine“ muutmine
12. SA Eestimaa Looduse Fond poolt 03.02.2011 esitatud vaide läbivaatamine
13. Kuusalu valla osalemise lõpetamine Sihtasutuses Kuusalu Almakeskus
14. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas” muutmine
15. Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2010 otsuse nr 2 „Vallavara kasutusse andmine“ muutmine
16. Kuusalu külas, Rihumägi 29 korter 1 eluruumi üürile andmine
17. Loa andmine riigihanke avatud menetluse korraldamiseks Kuusalu Rahvamaja ja Kolga Lasteaia renoveerimistööde teostamiseks
18. Loa andmine riigihanke avatud menetluse korraldamiseks Kuusalu Tervisekeskuse renoveerimistööde teostamiseks
19. Loa andmine õpilasliinide hankelepingute pikendamiseks
20. Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019“ ja 31.03.2010 määruse nr 8 „Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019“ muutmine“ muutmine
21. Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme(te) valimine
22. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.04.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee