Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.04.2011

Kooskõlastati Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Harjumaa kergliiklusteed".

Võeti vastu otsus "Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2003. a otsuse nr 52 „Detailplaneeringu algatamine Salmistu küla Kuru kinnistul ning lähteülesande kinnitamine“ lisana kinnitatud lähteülesande kehtivusaja pikendamine".

Kehtestati Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja Kiviaia tee 3 kinnistute lähiala detailplaneering.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2003 otsus nr 50 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas, Silla talu maadele ning lähteülesande kinnitamine“.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määrus nr 44 „Kuusalu Lasteaed Jussike põhimääruse kinnitamine“.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 06.10.2010 määrust nr 18 "Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis".

Saadeti III lugemisele Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määrus nr 27 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes".

Võeti vastu otsus "Isikliku kasutusõiguse seadmine".

Seati sundvaldus Viinistu külas Mardi ja Aadu kinnistutele.

Kinnitati Kuusalu valla poolt vara pärimise kord.

Ei võetud vastu määrust "Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 määruse nr 10 „Kuusalu korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine“ muutmine".

Vaadati läbi SA Eestimaa Looduse Fond poolt 03.02.2011 esitatud vaie.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määrust nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas”.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2010 otsust nr 2 „Vallavara kasutusse andmine“.

Anti üürile eluruum Kuusalu külas, Rihumägi 29 korter 1.

Anti luba riigihanke avatud menetluse korraldamiseks Kuusalu Rahvamaja ja Kolga Lasteaia renoveerimistööde teostamiseks.

Anti luba riigihanke avatud menetluse korraldamiseks Kuusalu Tervisekeskuse renoveerimistööde teostamiseks.

Anti luba õpilasliinide hankelepingute pikendamiseks.

Saadeti II lugemisele Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määrus nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019“ ja 31.03.2010 määruse nr 8 „Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019“ muutmine“ muutmine.

Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Tõnu Tamm, aseesimeheks Andres Allmägi ja liikmeteks Herko Sunts ja Mart Sestverk.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.04.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee