Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 22. istung toimub kolmapäeval, 01. juunil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeksus SA esindaja Kaido Kallikorm ettekanne
2. Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine
3. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 45 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
4. Kuusalu aleviku Vahtra tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Ilmastalu küla Kaidaste tee 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
7. Mait Maipuu volitatud esindaja Endrik Viru vaide läbivaatamine
8. Valka külas Tamme katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine
9. Sigula külas Jaanuse katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine
10. Kinnistu Pumbamaja otsustuskorras tasuta võõrandamine
11. Soodla tee 8 kinnistu võõrandamine
12. Männiranna kinnistu võõrandamine
13. Romantika kinnistu võõrandamine
14. Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019“ ja 31.03.2010 määruse nr 8 „Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019“ muutmine“ muutmine – II lugemine
15. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Eelnõud

Lisad

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.05.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee