Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 01.06.2011

Kuulati Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeksus SA esindaja Kaido Kallikorm ettekannet.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine II lugemine.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määrus nr 45 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

Kehtestati detailplaneeringud:
Kuusalu aleviku Vahtra tn 3 kinnistul;
Ilmastalu küla Kaidaste tee 1 kinnistul.

Loksa küla Kopli kinnistul algatati detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning mittealgatati detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Otsustati jätta rahuldamata Mait Maipuu volitatud esindaja Endrik Viru esitatud vaie.

Määrati uus sihtotstarve:
Valka külas Tamme katastriüksusele;
Sigula külas Jaanuse katastriüksusele.

Võõrandati otsustuskorras Pumbamaja kinnistu tasuta Rein Kiisile.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras Kuusalu vallale kuuluv Kuusalu alevikus asuv Soodla tee 8 kinnistu alghinnaga 25 000 eurot ja kinnitati enampakkumise tulemused.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras Kuusalu vallale kuuluv Valkla külas asuv Männiranna kinnistu alghinnaga 95 000 eurot ja kinnitati enampakkumise tulemused.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras Kuusalu vallale kuuluv Valkla külas asuv Romantika kinnistu alghinnaga 95 000 euro ja kinnitati enampakkumise tulemused.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määrust nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019“ ja 31.03.2010 määrust nr 8 „Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019“ muutmine“.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 03.06.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee