Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 23. istung toimub kolmapäeval, 29. juunil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes
2. Kiiu aleviku Mõisa tee 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Suurpea küla Koplinõmme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Tapurla küla Luite kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Turbuneeme küla Kivikalda kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine Kuusalu Tervisekeskuses
7. Kuusalu valla 2011. aasta I lisaeelarve – I lugemine
8. Kuusalu valla 2010. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
9. Kodasoo külas Keripõllu katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine
10. Rajatava Kiiu – Käli jalgtee maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
11. Kuusalu valla avaliku korra eeskiri
12. Revisjonikomisjoni 2011. aasta tööplaani kinnitamine
13. Reservfondist raha eraldamine MTÜ-le Kolga-Aabla Külaselts
14. Astumine/mitteastumine MTÜ Keskkonnateenused liikmeks
15. Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 otsuse nr 8 „Maapõue kasutusele võtmine“ kehtetuks tunnistamine
16. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Lisad


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.06.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee