Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

ELUKOHA REGISTREERIMINE

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.
Elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse reguleerib rahvastikuregistri seadus. Nimetatud seaduse §39¹ sätestab: „Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.“
Elukoha registreerimine on vajalik ka selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid ja anda toetusi oma territooriumil elavatele inimestele.
Näiteks Kuusalu valla elanikel on võimalik taotleda järgmisi sotsiaaltoetusi:
-sünnitoetus 320 eurot (suurem kui paljudes teistes omavalitsustes);
- hüved lastega peredele: lasterikaste perede toetus, lasteaia osalustasu- ja toidutoetus, osalustasu vabastus lasteaias alates teisest lapsest, lasteaiakohad valla kolmes lasteaias (hetkel on vabu lasteaia kohti Kolga ja Vihasoo lasteaias), lapsehoiutoetus (kui ei ole lasteaiakohta pakkuda), kunstide kooli osalustasu toetus, ametikooli õpilaste toetus, tasuta sõidukaardid koolilastele, koolibussid, tasuta huviringid koolide juures, tasuta koolitoit keskkooli lõpuni, tasuta töövihikud, aabitsatoetus, kommipakid alates sünnist kuni keskkooli või ametikooli lõpuni;
- toetused ja teenused abivajajatele: tervisetoetused, ühekordne toetus jpm sotsiaaltoetused, hooldajatoetus puudega inimese hooldajale, koduhooldusteenus, sotsiaaltransporditeenus, tasuta psühholoogiline nõustamine ja võlanõustamine;
- matusetoetus;
- juubeli- ja jõulutoetused eakatele.

Samuti valimistel osalemine, ka külavanema valimistel osalemine ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumine toimub elukoha järgi.

Ja seetõttu on inimese enda huvides, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed.

Kuusalu Vallavalitsus teeb ettepaneku valla elanikele kontrollida oma andmete õigsust rahvastikuregistris. Kui Te füüsiliselt elate valla territooriumil, siis on palve, tehke muudatused ka rahvastikuregistris.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik Kuusalu Vallavalitsusele kirjaliku elukohateate.
Andmete esitamiseks on vaja täita vastav elukohateate blankett. Elukohateate võite tuua Kuusalu Vallavalitsusse Mõisa tee 17 Kiiu alevik või vallavalitsuse Loksa teeninduspunkti Papli t 2 Loksa linna. Samuti võib elukohateate saata ka postiga, lisades juurde oma kontakttelefoni numbri, et saaksime operatiivselt teavitada teid, kui elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.
Lisaks elukohateatele on vajalikud järgnevad dokumendid:
• koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga;
• koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik;
• kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.
• Elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi.
• Alaealise kohta esitataval elukohateatel või elukohateate lisana esitaval vabas vormis lisadokumendil peab kajastuma mõlema hooldusõigust omava vanema nõusolek, kui hooldusõigus ei ole määratud vaid ühele vanemale.
Elukohateadet on võimalik esitada ka digiallkirjaga elektronposti teel ja riigiportaalis rahvastikuregistri E-teenuseid kasutades.
Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.
Kuusalu Vallavalitsuses tegelevad elukohateadete menetlemisega
registripidaja Zoja Kostritski, tel 60 66375 ja
referent Esta Nurmsalu, tel 603 1011.

Autor: 
Kuupäev: 14.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee