Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 30.11.2011

Anti luba Kuusalu Vallavalitsusele korraldada lihtmenetlusega hange Kiiu-Kuusalu kergliiklustee omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks.

Otsustati algatada üldplaneeringut muutev Leesi küla Kalda kinnistu detailplaneering, sõlmida planeeringu koostamisest huvitatud isikuga leping detailplaneeringu koostamise finantseerimiseks ning detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamiseks, jätta algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Otsustati muuta Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsust nr 103 “Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine” ja kustutada punktis 1 jrk nr 41 ja 42 all märgitud Andrias Vaher, lõpetada vaba metsamaa tükkide nr 371 (Kullamäe 35201:001:0084) ja nr 372 (Segametsa 35201:001:0514) erastamise menetlus Andrias Vaher´i nimele.

Otsustati muuta Kuusalu Vallavolikogu 09.09.2002 otsust nr 103 “Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine” ja kustutada punktis 1 jrk nr 39 ja 40 all märgitud Väino Valdna, lõpetada vaba metsamaa tükkide nr 364 (Metsakadapiku 35201:001:0087) ja nr 368 (Nõmme 35201:001:0093) erastamise menetlus Väino Valdna nimele.

Otsustati muuta Kuusalu valla põhimäärust. Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine” § 86 lõiked 3-6 ja § 87-§ 88.

Kehtestati maamaksumäär 2012. aastaks.

Taotleti munitsipaalomandisse rajatava Kiiu – Käli jalgtee maaüksused.

Otsustati lubada vallavalitsusel sõlmida Pärispea, Vihasoo ja Viinistu külas valla omandis olevate vee- ja reoveesüsteemide tasuta kasutusse andmise lepingud OÜ´ga Kuusalu Soojus.

Toimus Kuusalu valla 2011. aasta II lisaeelarve II lugemine. Parandusettepanekute esitamise tähtaajaks on 12.12.2011.

Hariduskomisjoni esimees Sulev Valdmaa andis ülevaate komisjoni tööst.

Volikogu esimees kutsus volikogu liikmeid osalema 20.01.2012 toimuval koolitusel „Korruptsiooni ennetamine kohalikus omavalitsuses“.

Volikogu esimees teavitas järgmise istungi toimumise aja 20.12.2011.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.11.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee