Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Innove hoolekanne

* SA Innove - Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed on avatud 21. maist kuni 26. juunini.

Toetust võib taotleda: juriidiline isik; FIE; KOV; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus. Toetust antakse ühele projektile maksimaalselt 191 735 eurot. Toetavad kulud on:
1) personali- ja üldkulud;
2) personali transpordikulud, sealhulgas mootorsõiduki liisimise ja rentimise kulud;
3) personali päevarahad, majutuskulud ja mootorsõiduki kasutamise kulud vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses;
4) personali toitlustuskulud ja sellelt tasutav maks «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes
5) rendi- ja üürikulud;
6) mitterahaline sissemakse
7) kasutatud seadme ostmine;
9) soolise võrdõiguslikkuse eksperdi teenuse kulud;
10) toetuse kasutamise ja avalikustamisega seotud teavituskulud;
11) projekti ettevalmistamisega seotud kulud, sealhulgas projekti taotluse koostamine jne

Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest.

Vaata detailset sihtgrupi nimekirja:
http://blog.projektid.ee/innovel-toolesaamist-toetavad-hoolekandemeetmed

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte:
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp

* 2014. aastal algab EL struktuurivahendite uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav suurusjärk on 3,35 miljardit eurot.

Vt kes koordineerib rahade jagamist:
http://blog.projektid.ee/euroopa-liidu-toetused-2014-2020

* PRAKTILINE ÄRIPLAAN - Õpite koostama äriplaani peatükkide kaupa. www.ariplaan.ee/praktiline

Kui läbite kasvõi ühe mooduli, vaatab äriprojektide spetsialist Kai Krashveski üle terve Teie äriplaani ja aitab testida sobivust fondidele.

Valminud äriplaani saate kasutada toetuste (nt EAS, Töötukassa) ja laenude (Kredex, pangad) taotlemisel ning on planeerimistööriistaks ettevõttele endale.

Mille võrra saate targemaks?

17. mail MÜÜK JA TURUNDUS.
Õpite turundusplaani koostama. Suudate tuvastada, millistest turunduskanalites potentsiaalsed kliendid liiguvad ja kuidas sobivaid turunduskanaleid valida. Oskate määrata müügikanaleid ja hinnakujundust.

24. mail PÕHIPROTSESS. JUHTIMINE JA PERSONAL.
Kaardistate ettevõtte tootmis- või teenindusprotsessi ning personalivajaduse ja nende ülesanded.

6. juunil FINANTS- JA RISKIANALÜÜS.
Käsitletakse stardikapitali vajadust ja selle võimalikke allikaid. Õpite koostama finantsprognoose. Oskate tuvastada ettevõtte peamised sise- ja välisriskid ning nende maandamise viisid.

Moodulite praktilise väljundina saate koostada usaldusväärsust tekitavad peatükid oma äriplaani.

Iga mooduli hind soodusajal (7 päeva enne koolitust) on 80 eur + km.

Kogu koolitussarja info www.ariplaan.ee/praktiline. Saate ka kohe alla laadida äriplaani kondikava ja paar olulist toetust värskele ettevõtjale.

Kui arvate, et koolitus võiks sobida Teile, kuid soovite sellele kinnitust, helistage Kaile 56 212 919, 626 3236.

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. http://www.tootukassa.ee/index.php?id=13015
Töötukassa klientidel palume arvestada järgneva infoga http://www.ariplaan.ee/tootukassa

* SA Innove - väiksematele äriühingutele ja FIEdele suunatud taotlusvoor meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine”.
Toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli.
Projektitaotlusi on oodatud esitama kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetust antakse ühele projektile 1000 - 10 000 eurot, omafinantseering 30%. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Vt detailseid tingimusi http://blog.projektid.ee/innove-tooelu-kvaliteet

* EAS avas 2. mail tootmisettevõtte arendustoetuse.

Programmi eesmärk on töötleva tööstuse ettevõtjate tootearendusalase võimekuse suurendamine läbi arendustegevuse, mille tase ületab ettevõtja senise arendustöö taset. Samas innovatsiooni tase jääb eeldatavasti alla turu parima taseme.

Toetuse peamiseks sihtgrupiks on väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted (EMTAK 2008 jagu C, va. põllumajandus, kalandus ja vesiviljelus), kelle seniste tootearendusalaste investeeringute tase on olnud tagasihoidlik, kuid majandustegevus võimaldaks investeerida arendustöösse.

Taotletava toetuse suurus on 10 000 - 500 000 eurot. Toetuse finantseerimise piirmääraks on kuni 35% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti pikkus pole piiratud. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Kõik ettevõtted peavad enne taotlemist läbima kohustlusliku eelnõustamise.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

Vt lubatud kulutusi ja tingimusi
http://blog.projektid.ee/easi-tootmisettevotte-arendustoetus/

Kliendihaldur Kai osales EASi teabepäeval. Siit saate teada, mida eelistatakse, mida hinnatakse.
http://blog.projektid.ee/easi-tootmisettevotte-arendustoetuse-infopaev

* Kliendihaldur-äriprojektide spetsialist Kai Krashevski analüüsib Teie projektiideede sobivust konkurssidele tasuta kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236, 56 212 919.

Parimat

Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ

| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |
| http://e-kursus.projektid.ee - alusta ABCst - projektikirjutamise e-kursus |

Autor: Markus A. Kõiv
Kuupäev: 17.05.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee