Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lihthange

KIIU-KUUSALU-VIHASOO ÕPILASLIIN

HANKEDOKUMENDID

LIHTHANGE

PAKKUMUSJUHEND


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva hanke eesmärgiks on leida kõige madalama hinnaga teenuse osutaja Kuusalu valla haldusterritooriumil koolitransporditeenuse kindlustamisel 2012/13 õppeaastal Kiiu-Kuusalu-Vihasoo õpilasliinil.
1.2. Hankija: Kuusalu Vallavalitsus, Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Harjumaa 74604.
Hanke korraldamise eest vastutab abivallavanem Tõnu Ammussaar 5302 5456, 606 6377, e-post: tonu.ammussaar@kuusalu.ee
1.3. Andmed objekti kohta:
Objekti nimetus: Kiiu-Kuusalu-Vihasoo õpilasliin. Teenus koosneb koolipäevadel teostatavast õpilasliiniveost mahuga mitte alla 11 000 km õppeaasta kohta. Õpilasliini teenindava autobussi istekohtade arv minimaalselt 12, teenindav buss ei tohi koolitransporditeenuse osutamise ajal olla vanem kui 15 aastat.
1.4 Teenust finantseerib Kuusalu Vallavalitsus.
1.5. Objekti asukoht: Kiiu-Kuusalu-Vihasoo hommikune õpilasliin algab Kiiu Alevikust ja lõpeb Vihasoo külas, Vihasoo Lasteaed Algkooli juures. Õhtune ring algab Vihasoo Lasteaed algkooli juurest ja lõpeb Kiiu Alevikus. Vedude mahu hulka ei kuulu ja ei tasustata autobussi sõitu liini alguspunkti ega lõpppunktist garazeerimiskohta. Sõiduplaan toodud Pakkumusjuhendi lisas.
1.5. Pakkumus esitada eesti keeles ja eurodes. Pakkumuses esitada vabas vormis õpilasliini 1 km maksumus ilma käibemaksuta, arvestades punktis 1.3 toodud vedude mahtu. Eraldi tuua välja käibemaksu osa. Hinna arvutamisel peab pakkuja arvestama kõigi kaasnevate töömahtude ja kulutustega.
1.6. Pakkumus esitada Kuusalu Vallavalitsusele aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604 hiljemalt 23 augustiks 2012 kella 12.00 -ks.
1.7. Hinnapakkumus esitada ühes eksemplaris paberkandjal kinnises ümbrikus. Ümbrik varustada märksõnaga “Kiiu-Kuusalu-Vihasoo õpilasliin” ja hinnapakkumuse esitaja andmetega.
1.8. Hinnapakkumused avatakse 23. augustil 2011 kell 12.15 Kuusalu vallamaja I korruse saalis. Pakkumuste avamisel võib osaleda hinnapakkumuse esitaja või tema poolt volitatud isik.
1.9. Hankelepingu täitmise algus on 3. september 2012. ja kestab kuni 07. juunini 2014.a.
1.10. Pakkujal on õigus saada selgitusi pakkumiskutses esitatud dokumentide sisu kohta. Selgituste saamiseks pöörduda Kuusalu Vallavalitsuse poole aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604, telefon 53025456, 6066377 kuni 23 augustini 2012. a

2. OSALEMISTINGIMUSED
2.1 Pakkujal puuduvad RHS 38 lg 1 punktides 1-3 sätestatud kõrvaldamisalused. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse.

2.2. Pakkujal puuduvad riiklike maksude osas RHS § 38 lg 1 punktis 4 sätestatud kõrvaldamisalused. Hankija kontrollib riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust. Pakkuja täiendavaid tõendeid ei esita.

2.3 Pakkuja peab omama teenuse osutamiseks vajalikke kehtivaid registreeringuid (majandustegevuse registris, registreering tegutsemiseks sõitjateveoga)

2.4 Pakkuja peab omama lepingu täitmiseks kasutatavat sõidukit (sõidukeid). Pakkuja esitab hankelepingu täitmiseks kavandatavate sõidukite registreerimistunnistuse (-tunnistuste ) koopia (d).

3. PAKKUMUSTE HINDAMINE JA HANKELEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Hankija hindab ja võrdleb kõiki pakkumusi vastavalt Hankedokumentides esitatud tingimustele
3.2. Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult nende tingimustega, mis on esitatud Hankedokumentides. Võrdse pakkumushinna korral eelistatakse õpilasliinil uuemat sõidukit kasutavat pakkujat.
3.3. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõigi hankedokumentides esitatud tingimustega või kui pakkumuses ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi Hankedokumentides esitatud tingimustest.
3.4 Hankijal on õigus valida ülejäänud jõusolevate pakkumuste hulgast uus edukas pakkumus ja see vastu võtta, kui vastuvõetud pakkumuse esitanud isik keeldub hankelepingu sõlmimisest.

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 17.08.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee