Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 31.10.2012


Muudeti Kuusalu Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni koosseisu järgmiselt:
1.1 arvati komisjoni koosseisust välja Ian Ignahhin;
1.2 kinnitati komisjoni liikmeks Igor Ignahhin.

Lubati vallavalitsusel sõlmida AS´ga Eesti Post Kolga Raamatukogu ruumide tasuta kasutamise leping tähtajaga kuni viis aastat.

Toimus eelnõu "Loa andmine laenu võtmiseks Kiiu Lasteaia ehitamise sildfinantseerimiseks ja riigihanke korraldamiseks" I lugemine.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada lihtmenetlusega riigihange Kiiu lasteaia ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks.

Anti Kuusalu vallavanemale luba sõlmida hankeleping Filkester OÜ-ga Kiiu Lasteaia ehitamiseks summas 2 147 682 (kaks miljonit ükssada nelikümmend seitse tuhat kuussada kaheksakümmend kaks) eurot koos käibemaksuga (vastavalt lisale) peale EAS-ilt projekti rahastamise otsuse saamist.

Anti Kuusalu vallavanemale luba sõlmida hankeleping Kolga-Aabla küla keskosa veevarustussüsteemide rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks OÜ´ga P.P. Ehitusjärelevalve summas 3120,00 (kolm tuhat ükssada kakskümmend) eurot.

Võeti vastu uus Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määruse nr 14 „Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine I lugemine.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange elektrienergia ostmiseks.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 02.11.2012

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee