Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.02.2013

Hinnati ebatõenäoliselt laekuvaks nõudeks Gravsen OÜ võlg Kuusalu vallale summas 3482,85 eurot. Otsustati Gravsen OÜ võlgnevus summas 3482,85 eurot Kuusalu vallale anda üle menetlemiseks inkassofirmale.

Saadeti II lugemisele eelnõu "Laenu võtmine".

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud 6 020 190 eurot, põhitegevuse kulud -5 649 671,20 eurot, investeerimistegevus -731 968,13 eurot, finantseerimistegevus 149 400 eurot ja likviidsete varade muutus -212 049,33.

Kehtestati Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord.

Võeti vastu otsus Riigigümnaasiumi asutamiseks Kuusalu valda.

Saadeti II lugemisele eelnõu "Kolga Keskkooli reorganiseerimine Kolga Põhikooliks".

Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. aprillist 2013.

Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend.

Võeti vastu otsus vallavanemale töötasu ja hüvitiste ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramiseks.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 02.12.2009 määrus nr 24 „Kuusalu vallavanemale töötasu ja valitsuse liikmetele hüvituse määramine”.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2013 otsust nr 1 „Kiiu aleviku Veski tn 3a maaüksusel asuvate pumbamajade ja tuletõrje veereservuaari peremehetuks tunnistamine”.

"Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" otsust ei võetud vastu.

Moodustati Kuusalu valla valimiskomisjon.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 01.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee