Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 45. istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil 2013 kell 8.15 Kiiu mõisas, Mõisa tee 17 Kiiu alevikus

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu valla heakorra eeskiri
2. Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määruse nr 14 „Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine
3. Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2024 kinnitamine (II lugemine)
http://www.kuusalu.ee/keskkond%20ja%20infastruktuur/veevark_kanalisatsioon/yhisveevark/?specdoc=205073
4. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine 2013. aastaks
5. Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused
6. Kuusalu vallavolikogu 13.03.2013 otsuse nr 11 „Kolga Keskkooli reorganiseerimine põhikooliks“ preambuli täiendamine
7. Kuusalu Vallavolikogu 06.10. 2010 otsuse nr 55 „ Saunja küla Metsa kinnistu
detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ vastuvõtmiseks esitamise tähtaja ja lähteülesande kehtivusaja esmakordne pikendamine
8. Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1, 3, 4, 6 kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.03.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee