Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.03.2013

Kinnitati Kuusalu valla heakorra eeskiri.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määrust nr 14 „Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

Kinnitati Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2024.

Kinnitati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2013. aastaks.

Toimus eelnõu "Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused" I lugemine.

Täiendati Kuusalu Vallavolikogu 13.03.2013 otsuse nr 11 „Kolga Keskkooli reorganiseerimine põhikooliks“ preambulit.

Pikendati Kuusalu Vallavolikogu 06.10. 2010 otsuse nr 55 „ Saunja küla Metsa kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ vastuvõtmiseks esitamise tähtaega ja lähteülesande kehtivusaega.

Algatati Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1, 3, 4, 6 kinnistute detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 01.04.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee