Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Jääle mineku keeld

PÄÄSTEAMETI PEADIREKTORI KÄSKKIRI
17.04.2013 nr 183
Tallinn
Siseministri 27.12.2011. a. määruse nr 31 “Päästeameti põhimäärus” § 9 lõike 3, päästeseaduse § 22 lõike 3 alusel ning arvestades ilma soojenemist ja jääkatte seisukorda:

1. Keelan päästesündmuse vältimiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks Eesti Vabariigi territooriumil asuvate siseveekogude jääle mineku alates 19. aprillist 2013.a. kuni jää sulamiseni.
2. Kommunikatsiooni osakonnal korraldada avalikkuse teavitamine ja käskkirja resolutiivosa avaldamine üleriigilise levikuga ajalehes.
3. Käesoleva käskkirja peale võib esitada halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtajal.
4. Päästeameti meeskonnavanematel, rühmapealikel, vanemoperatiivkorrapidajatel ja operatiivkorrapidajatel on õigus ja kohustus teostada kontrolli kehtestatud jääle mineku keelu järgimise osas ning anda isikutele korraldusi nimetatud keelu rikkumise lõpetamiseks.
5. Päästeameti meeskonnavanematel, rühmapealikel, vanemoperatiivkorrapidajatel ja operatiivkorrapidajatel on jääle mineku keelu rikkumise lõpetamiseks antud korralduse eiramisel õigus esitada Päästeameti eest ja nimel taotlusi väärteomenetluse algatamiseks karistusseadustiku § 276 alusel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kuno Tammearu
peadirektor

Autor: Kuno Tammearu
Kuupäev: 17.04.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee