Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.06.2013

Kinnitati Kuusalu valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2012 määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine" muutmine – I lugemine.

Moodustati valimisringkond, määrati piirid, numeratsioon ja mandaatide arv kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Kuusalu vallas.

Omistati Kuusalu valla aumärk Ülo Veeleid`ile aastatepikkuse pühendunud töö eest endise Kuusalu Remonditehase direktorina ning seoses 80. sünnipäevaga.

Otsustati võõrandada sõiduauto Fiat Doblo registreerimismärgiga 311 MKA, võtta kasutusrendile 48 kuuks majandusteenistuse vajadustele vastav uus sõiduauto.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras Kuusalu vallale kuuluv Vanaküla külas asuv Kalda kinnistu, pindalaga 2392 m2, sihtotstarbega elamumaa.

Kinnitati Põhja küla Platsikadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesanne.

Algatati Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Kuusalu Vallavolikogu 01. 06. 2011 otsuse nr 34 „Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ vastuvõtmiseks pikendati esmakordselt esitamise tähtaega ja lähteülesande kehtivusaega.

Otsustati mitte algatada kohaliku loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlust.

Määrati Salmistu küla Söödimetsa katastriüksusele uus sihtotstarve.

Määrati Kursi küla Kõrre katastriüksusele uus sihtotstarve.

Vallavanem Urmas Kirtsi informeeris volikogu hajaasustuse programmist. Programmi rakendatakse perioodil 2013-2014. Projektide maksimaalne kestus on 15 kuud ning maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja omafinantseering on 33,33%, toetus 66,67 % (sellest vähemalt 50% kohalik omavalitsus ja kuni 50% riik). Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid. Kuusalu vallavalitsus eraldab reservfondist 20 000€.

U.Kirtsi andis ülevaate valla 3 taotlustest KIK-le, millest rahuldati 2.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 28.06.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee