Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 17.10.2013

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 16.06.2010. a määrust nr 14 „Kuusalu valla ehitusmäärus”.

Toimus Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine ja Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsuse nr 68 lisa 7 kehtetuks tunnistamine I lugemine.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2004 määruse nr 24 ning Loksa Vallavolikogu 21.02.2002 määruse nr 6 ja 25.11.2004 määruse nr 13 kehtetuks tunnistamine I lugemine.

Anti luba riigihanke korraldamiseks avalike teede talihooldustööde teostamiseks ja hankelepingute sõlmimiseks.

Anti tasuta kasutusse Tammistu küla Kiigeplatsi maaüksus.

Algatati Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.

Anti tasuta kasutusse vallavara Mõisa allee 9-6, Kolga.

Volikogu esimees Andres Paomees informeeris Jõelähtme valla Haapse küla elanike pöördumisest Kuusalu valla poole.

Volikogu esimees informeeris Lammiku detailplaneeringu kehtestamise otsuse kaebamisest kohtusse, paluti esmast õiguskaitset. Kohus leidis, et kaebus on perspektiivitu ja seetõttu tuleb jätta esmane õiguskaitse taotlus rahuldamata.

Vallavanem Urmas Kirtsi informeeris valdkondlike arengukavade (kultuuri, spordi ja noorsotöö) valmimisest. Spordi arengukava on läbinud vallavalitsuses I lugemise.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.10.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee