Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 13.11.2013

Kuusalu vallavanemaks valiti Urmas Kirtsi.

Moodustati Kuusalu Vallavalitsus 5 liikmelisena.

Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse liikmeteks:
Urmas Kirtsi;
Kalmer Märtson;
Kaupo Parve;
Andres Paomees;
Kristi Vetemaa.

Moodustati Kuusalu Vallavolikogu juurde 2013 – 2017. a valimisperioodil järgmised alatised komisjonid:
1.1 revisjonikomisjon, mis tegutseb vastavalt KOKS-i § 48;
1.2 arengukomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla strateegilise planeerimise, sh üldplaneeringu koostamise, valla ja valdkondlike arengukavade koostamise/muutmise, eelarve strateegia ja valla turunduskava koostamisel;
1.3 eelarvekomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla eelarve menetlemisel, investeeringute planeerimisel, vallale rahaliste kohustuse võtmisel, maksude ja teenuste hindade kehtestamisel, ettevõtluses ning turismis;
1.4 ehituskomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla detailplaneeringute menetlemisel ja ehitusküsimuste lahendamisel;
1.5 haridus- ja noorsootöökomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla haridus- ja noorsootöö koordineerimisel ja planeerimisel, huvihariduse küsimustes jne;
1.6 keskkonnakomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla maa- ja omandireformi, keskkonnakaitse, heakorra, elamu- ja kommunaalmajanduse, valla teede korrashoiu küsimustes jne;
1.7 külaelukomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla külaelu ja korrakaitse küsimustes ning koostöö küla- ja asumiseltsidega;
1.8 sotsiaalkomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla sotsiaalteenuste- ja teenuste osutamisel ja planeerimisel, tervishoiu korraldamise küsimuses jne;
1.9 kultuuri- ja spordikomisjon, mille põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja – valitsuse nõustamine valla kultuuri- ja sporditegevuse ning nende valdkonnaga seotud mittetulundusorganisatsioonide küsimustes jne.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 13.11.2013

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee