Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 29.01.2014

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 27.02.1013 määrust nr 5 "Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend".

Otsustati kehtestada Kuusalu valla haldusterritooriumil maamaksumääraks 2014. aastaks:

(1) hinnatsoonides H0352001, H0352002, H0352006, H0352008, H0352009 ja H0352011 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,0% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,1% maa maksustamishinnast aastas;
(2) hinnatsoonides H0423015-H0423017 kõikide sihtotstarvete (v. a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,3% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,4% maa maksustamishinnast aastas;
(3) hinnatsoonides H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014 kõikide sihtotstarvete ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 1,2% ning maatulundusmaa haritaval maal ja looduslikul rohumaal 1,0% maa maksustamishinnast aastas (v.a esimesed 7000 m²);
(4) hinnatsoonides H0352007, H0352010 kõikide sihtotstarvete (v.a elamumaa) ja kõlvikute (v.a maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa) osas 2,5% ja maatulundusmaa haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast aastas;
(5) kõikides hinnatsoonides (v.a H0352003-H0352005 ja H0423001-H0423014) elamumaa sihtotstarbe osas 2,5%, elamumaa koosseisus oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa osas 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

Lükati edasi veebruarikuu istungile revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaani kinnitamine.

Kehtestati detailplaneering Tapurla küla Liivapealse kinnistul.

Anti luba teenuste kontsessiooni korraldamiseks korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks.

Toimus Kuusalu valla 2014. aasta eelarve II lugemine.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine" muutmine I lugemine.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.01.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee