Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.02.2014

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28. septembri 2012. a määrust nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine".

Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulud 6 763 726 eurot, põhitegevuse kulud -6 257 639 eurot, investeerimistegevus – 758 283 eurot, finantseerimistegevus 382 496 eurot ja likviidsete varade muutus (suurenemine) 130 300 eurot.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2013 määrust nr 12 "Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused".

Asutati munitsipaallasteasutus Kiiu Lasteaed.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2011 määrust nr 5 "Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine Kuusalu vallas".

Kehtestati "Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse ning maksmise kord".

Määrati Kuusalu vallavanema Urmas Kirtsi töötasuks 2500 eurot kuus.

Määrati vallavalitsuse liikmete, v.a. vallavanema hüvitiseks 490 eurot kuus.

Kinnitati haridus- ja noorsootöökomisjoni põhimäärus.

Moodustati töörühm ühtse korraldatud jäätmeveo piirkonnas vedaja leidmiseks.

Määrati Kuusalu vallas Kodasoo külas Oja-Kivimäe katastriüksuse uueks sihtotstarbeks 100 % elamumaa.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2014. aasta tööplaan.

Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Kristel Paunel.

Volikogu esimees E.Kirsman tutvustas Haapse küla elanike pöördumist.

Vallavanem U.Kirtsi vastas volikogu liikme A.Kaarmanni arupärimisele.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 28.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee