Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Munitsipaallasteasutuse Kiiu Lasteaed asutamine

O T S U S

Kiiu 26. veebruar 2014 nr 3

Munitsipaallasteasutuse Kiiu Lasteaed asutamine


Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 11, millega reguleeritakse asutamise ja tegevuse kohustuslikud tingimused, Kuusalu valla arengukavast 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegiast 2013-2016 , Kuusalu Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Asutada munitsipaallasteasutus Kiiu Lasteaed Kuusalu Vallavalitsuse hallatava asutusena alates 1. aprillist 2014.
2. Kuusalu Vallavalitsusel kinnitada Kiiu Lasteaia põhimäärus.
3. Otsus teha teatavaks Kuusalu valla koduleheküljel ja ajalehes „Sõnumitooja”.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Enn Kirsman
Volikogu esimees

Autor: Kuusalu Vallavolikogu
Kuupäev: 28.02.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee