Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Harju maakonnplaneeringu 2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

Harju Maavalitsus teatab Harju maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine" ning Harju maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Harju maavanema 30.07.2013 korraldusega nr 1-1/1395-k „„Harju maakonnaplaneeringu 2030+" keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine"

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korralduse lisaga on kinnitatud ka lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks.

Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering, mille peamine eesmärk on riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ning huvide omavaheline kooskõlastamine. Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem. Täpsem info koostatava maakonnaplaneeringu kohta on leitav Harju Maavalitsuse kodulehelt http://harju.maavalitsus.ee/et/harju-maakonnaplaneering-2030.

Piiriülest keskkonnamõju, mis tooks kaasa vajaduse riigipiiriülesteks konsultatsioonideks, planeeringu üldistusastmest tulenevalt eeldatavalt ei kaasne.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamisel kohustuslik KSH läbiviimine. Tulenevalt KeHJS § 2 lõikest 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks keskkonnakaalutluste arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Sealhulgas peavad planeeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija KSH oluliseks eesmärgiks keskkonna-, sotsiaal-kultuuriliste ja majanduslike kaalutluste vahel tasakaalustatud planeeringu kujundamise toetamist.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; info@mv.harju.ee. Planeeringu korraldusega seotud küsimused - arengutalituse peaspetsialist Alan Rood (tel 6118789; alan.rood@mv.harju.ee)).

Planeeringu koostamise konsultant ja KSH teostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; hendrikson@hendrikson.ee. KSH programmiga seotud küsimused – KSH ekspert Tiit Oidjärv (tel 6177693; tiit@hendrikson.ee)). KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon.

KSH programmiga on võimalik tutvuda 21. aprillist 5. maini 2014 Harju Maavalitsuse veebilehel http://harju.maavalitsus.ee/et/harju-maakonnaplaneering-2030, Harju Maavalitsuse infolauas, Kuusalu ja Kose Vallavalitsustes ning Keila Linnavalitsuses tööaegadel.

KSH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 5. maini 2014 posti teel (Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn) või elektrooniliselt info@mv.harju.ee.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:

· 13.05.2014 kell 15.00 – Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu alevik)

· 13.05.2014 kell 18.00 – Kose Kultuurikeskuses (Hariduse 2, Kose alevik)

· 14.05.2014 kell 14.00 – Harju Maavalitsuse III korruse saalis(Roosikrantsi 12, Tallinn)

· 14.05.2014 kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, Keila)

Autor: Alan Rood
Kuupäev: 22.04.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee