Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 30.04.2014


Kuulati infot Kahala järve tervendamisest.

Toimus S.Valdmaa arupärimise vastuse ärakuulamine.

Anti luba elektrienergia ostmiseks riigihanke korras tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat.

Nimetati jaoskonnakomisjonide liikmed Euroopa Parlamendi valimisteks.

Võeti vastu määrus "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine".

Toimus I lugemine:
Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord:

Võeti vastu Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord.

Algatati Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava.

Toimus Kuusalu valla noorsootöö arengukava - I lugemine.

Kinnitati Kuusalu valla 2014. aasta teede investeeringute kava.

Võeti vastu otsus "Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine".

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 20. detsembri 2011 otsust nr 75 „Loa andmine Kuusalu Rahvamaja tasuta kasutusse andmiseks“.

Toimus I lugemine:
Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord;
Kuusalu valla külavanema statuut.

Kinnitati volikogu külaelukomisjoni koosseis.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 06.05.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee