Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.05.2014


Muudeti volikogu külaelu komisjoni nimetus kogukonnakomisjoniks.

Kinnitati volikogu kogukonnakomisjoni põhimäärus.

Valiti Kuusalu Vallavolikogu ehituskomisjoni esimeheks Raul Valgiste.

Valiti Kuusalu Vallavolikogu kogukonnakomisjoni aseesimeheks Küllike Enok.

Määrati vallavolikogu esindajaks Kuusalu Raamatukogu nõukogusse Sulev Valdmaa.

Kinnitati volikogu ehituskomisjoni koosseis.

Kinnitati volikogu kogukonnakomisjoni koosseis.

Kehtestati Kuusalu valla külavanema statuut.

Toimus Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord – II lugemine.

Toimus Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord- II lugemine.

Võeti vastu Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.

Võeti vastu Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.

Kinnitati Kuusalu valla noorsootöö arengukava.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määrust nr 23 "Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine".

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 28.septembri 2012.a määruse nr 9 "Kuusalu valla arengukava 2013-2032 ja Kuusalu valla eelarvestrateegia 2014-2017 kinnitamine" muutmine - I lugemine.

Toimus Kuusalu valla 2014.aasta I lisaeelarve kinnitamine - I lugemine.

Võeti vastu otsus "Arvamuse andmine KIVIKANDUR OÜ maavara kaevandamise loa taotluse kohta".

Toimus Kuusalu valla spordi arengukava 2014-2020 kinnitamine – I lugemine.

Toimus eelnõu "VOLISe kasutuselevõtt" I lugemine.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.05.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee