Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 18.06.2014


Algatati Tapurla küla Neeme kinnistu detailplaneering, kinniti lähteülesanne ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Nõustuti loa andmisega Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas asuva kinnistu Rommeli omandamiseks Artjom Yakush poolt. Kinnistu omanikul arvestada seadustest tulenevate kitsenduste ja piirangutega.

Sõlmiti Elektrilevi OÜ-ga,0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise leping ja asjaõigusleping Kuusalu vallale kuuluva kinnistu Uuri-Pudisoo tee T9, registriosa number 13773102, katastrinumber 35203:001:0521 koormamiseks, koormatava ala pindala 16 m2.

Toimus Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve II lugemine.

Kinnitati Kuusalu valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Lõpetati Kuusalu valla osalemine Sihtasutuses Kuusalu Almakeskus.

Võeti vastu "Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord".

Võeti vastu "Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord".

Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. septembrist 2014.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 20.06.2014

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee