Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 25.03.2015

Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn tutvustas statistikat 2014. aastal Kuusalu vallas toimepandud õiguskorra rikkumiste kohta.

Kinnitati Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 21 586,75 eurot;
põhitegevuse kulud -45 812,75 eurot;
investeerimistegevuse tulud 185 653 eurot;
investeerimistegevuse kulud -102 658 eurot
ja likviidsete varade muutus 58 769 eurot.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2010 määrus nr 9 "Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise kord“ ja 28.03.2012 määrus nr 3 „Üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrust nr 18 „Kuusalu valla külavanema statuut“.

Otsustati anda seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste otsustamine ja lahendamine (välja arvatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikes 1 sätestatud küsimuste otsustamine) Kuusalu Vallavalitsuse pädevusse.

Võeti vastu otsus "Kuusalu vallavalitsuse poolt ajavahemikus 2009 kuni 2014 sõlmitud lepingutele kontroll".

Kultuuri-ja spordikomisjoni esimees Asko Aug esitas komisjoni aruande 2014. aasta tööst.

Volikogu esimees Enn Kirsman luges ette Sulev Valdmaa poolt esitatud arupärimise küsimused ja vastused küsimustele. Margus Soom selgitas Sulev Valdmaa arupärimises esitatud vaiteid erinevate tema vastu suunatud nõuete kohta.

Järgmine volikogu istung toimub 22.04.2015 kell 8.15.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 26.03.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee