Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Üldplaneering

Kuusalu valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on valminud Kuusalu valla üldplaneeringu (ÜP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm ning üldplaneeringu lähteseisukohad.
Üldplaneeringu lähteseisukohad
Taristu lähteseisukohad
Maakasutuse lähteseisukohad
Väärtuste lähteseisukohad
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
Lisa 1 Kuusalu valla ÜP ja KSH algatamise otsus ja teated
Lisa 2 Kuusalu vallas asuvad jõed
Lisa 3 Kuusalu vallas asuvad järved
Lisa 4 Kuusalu vallas asuvad kaitsealad
Lisa 5 Kuusalu vallas asuvad kaitsealad
Lisa 6 Kuusalu vallas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid
Lisa 7 Kuusalu vallas asuvad pärandkultuuriobjektid
Lisa 8 Kuusalu vallas asuvad Natura-alad
Lisa 9 Kuusalu vallas asuvad ehitismälestised
Lisa 10 Kuusalu vallas asuvad arheoloogimälestised
Lisa 11 Seisukoha küsimine ÜP lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta
Lisa 12 Edastatud seisukohad:
1_Loksa_LV_20150401.pdf
2_Maanteeamet_20150407.pdf
3_Pollumajandusamet_20150407.pdf
4_Pollumaj-min_20150408.pdf
5_Elektrilevi_20150409.pdf
6_Veeteede_Amet_20150409.pdf
7_Elering_20150410.pdf
8_Muinsuskaitseamet_20150414.pdf

9_Politsei-ja_Piirivalveamet_20150415.pdf
10_Terviseamet_20150417.pdf
11_Lennuamet_20150417.pdf
12_Harju_MV_20150420.pdf
13_RMK_20150421.pdf
14_Joelahtme_Vallavolikogu_20150420.pdf
15_Siseministeerium_20150423.pdf
16_Keskkonnaamet_20150423.pdf

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu toimub Kuusalu Vallavalitsuses 17.08.2015 kell 17.
KSH programmile ja ÜP lähteseisukohtadele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 10.08.2015 kirjalikult tavapostiga aadressile Kuusalu Vallavalitsus, Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa või e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee.
ÜP ja KSH koostamine algatati Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2009 otsusega nr 49 „Kuusalu valla üldplaneeringu ning planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”. Planeeringuala hõlmab kogu Kuusalu valla territooriumi. Kuusalu valla ÜP koostamise eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse dokumentatsiooni koostamine ning viia ÜP kooskõlla kehtivate seaduste ja õigusaktidega ning valla perspektiivsete arengustrateegiatega. Täpsemad ÜP ülesanded sätestab planeerimisseaduse § 8 lg 3.
KSH käigus hinnatakse ÜP ellu viimisega kaasneda võivaid olulisi keskkonnamõjusid. Piiriülest mõju ei ole ette näha.
ÜP ja KSH algatajaks ning ÜP kehtestajaks on Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa).
ÜP ja KSH koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus (Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Harjumaa; KSH kontaktisik on keskkonnaspetsialist Mailis Virve, telefon 6066 391 või e-post mailis.virve@kuusalu.ee ja ÜP kontaktisik on vallaarhitekt Tiina Skolimowski telefon 6066 379, e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee).
ÜP ja KSH koostajaks on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn; ÜP kontaktisik on Eleri Kautlenbach, telefon 698 8362, e-post eleri.kautlenbach@ramboll.ee ja KSH kontaktisik on Eike Riis, telefon 698 8352, e-post eike.riis@ramboll.ee).

Autor: RAMBOLL
Kuupäev: 18.07.2015

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee