Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.11.2007

Kehtestati detailplaneering Saunja külas Pärnamäe kinnistul.

Otsustati anda luba vallavalitsusele Kolga lasteaia rühmaruumide ehituse töövõtulepingu sõlmimiseks OÜ-ga Cassandel summas 598926,35 krooni.

Otsustati anda volitused Kuusalu Vallavalitsusele Kuusalu valla omandis olevale Sadama kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-,hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks.

Otsustati võõrandada otsustuskorras tasuta MTÜ-le Leesi Külaselts Leesi küla veetrass vastavalt joonisele.

Määrati jõulupreemiad volikogu esimehele, volikogu liikmetele, vallavalitsuse liikmetele, vallavanemale, valla ametnikele ja allasutuste töötajatele.

Muudeti Lasteavanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamist Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes.

Kehtestati õppe-ja huvitegevuse tunnustamise kord Kuusalu vallas.

Esitati Kuusalu vallavolikogu esindajad: Kuusalu Keskkooli hoolekogusse Herko Sunts; Kuusalu Muusiakooli hoolekogusse Sulev Valdmaa; Kolga Keskkooli hoolekogusse Margo Reiska; Vihasoo Lasteaed-Algkooli hoolekogusse Madis Praks.

Täiendati Kuusalu Keskkooli arengukava.

Kinnitati Kuusalu lasteaia Jussike arengukava.

Kuusalu valla aukodaniku statuudi muutmine saadeti III lugemisele.

Kehtestati maamaksumäär 2008. aastaks.

Anti seisukoht Sauripõllu kinnisasja omandamise taotlusele.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 30.12.2002 otsust nr 155 "Vabade põllumajandus-ja metsamaade erastajate nimekirja kinnitamine".

Revisjonikomisjoni esimehe kohale ei esitatud kandidaate.

Kuulati vallavanema infot Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2019 eelnõu avalikustamisest ja avaliku arutelu korraldamisest.Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 03.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee