Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 29.06.2006 korraldusega nr 703 Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Sama korraldusega kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2, § 33 lõike 1 ja § 35 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 a määruse nr 224 paragrahv 13 alusel. KSH eesmärk on Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu elluviimisega kaasneva võimaliku keskkonnamõju väljaselgitamine, selle mõju olulisuse hindamine ning olulise negatiivse mõju esinemise korral pakkuda meetmed olulise negatiivse mõju vältimiseks või vähendamiseks.

Vastavalt detailplaneeringu lähteülesandele kavandatakse Mikle ja Välja kinnistud jagada kruntideks ning anda ehitusõigus ühepereelamute ehitamiseks (hoonestuse max kõrgus kuni 8 m, korruseid: max 1 + katusekorrus, max 2 hoonet krundile, sh 1 elamu). Vastavalt Kuusalu valla üldplaneeringule on hajaasustusega aladel, kus koostatakse detailplaneering, elamute ehituskruntide
minimaalne suurus 0,36 ha ja hoonete minimaalne kaugus naaberkruntide hoonestusest 30,0 m. Detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada, et planeeritaval alal tuleb kaitsta olemasolevat looduskeskkonda (kadastikke jt, väärtuslikke taimekooslusi, kõrghaljastust jne), säilitada olemasolevad vanad kiviaiad ja soovitav oleks arvestada vanade kinnistupiiridega.

Vaata lisaks:

Kuusalu vallas Kaberla külas Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (Adobe PDF, 5,34 MB)

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 12.12.2007

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee