Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Jäätmete liigiti kogumine on muutunud kohustuslikuks

Austatud Kuusalu valla elanikud!

Alates 1. jaanuarist on prügilatesse keelatud ladestada sortimata olmejäätmeid, mis tähendab, et jäätmeid tuleb liigiti koguma.

Selleks et jäätmeid saaks võimalikult suures ulatuses taaskasutada, tuleb neid koguda liigiti. Liigiti kogumine võimaldab ka säästa prügiveole kulutatavat raha. Olmejäätmete sortimise nõude sätestab juba üle kolme aasta tagasi kehtima hakanud jäätmeseadus ja selle alusel tuleb taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed eraldada ülejäänud jäätmetest. Kuigi kord näeb ette sortimist üheksa jäätmeliigi kaupa, piisab esialgu sellest, kui liigiti koguda vanapaberit, pakendeid, biolagunevaid köögijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid.

Kuusalu Vallavalitsus tuletab meelde, et 01.03 2006 rakendus Kuusalu vallas korraldatud jäätmevedu. Korraldatud veoga hõlmatakse kõik jäätmevaldajad. Kuigi veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud: segaolmejäätmed, vanapaber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed. Vanapaberi konteineri olemasolu on 5 ja enama korteriga korterelamutes ja ärikinnistutel vastavalt Kuusalu jäätmehoolduseeskirjale kohustuslik alates 01. 01 2006. ning biolagunevate köögijäätmete kogumine ja konteinerite olemasolu on kohustuslik 5 ja enam korteriga elamutele ja ärikinnistutele alates 01.05 2007, kus kohapeal puudub kompostimise võimalus. Väljavõte Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirjast: „Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kõigile kehtestatud nõuetele vastav kompostimine on lubatud oma kinnistu piires ja ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompostida jäätmeid mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtistes aunades.” Teie krundil tekkivad aia- ja pargijäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda ja kompostida muudest jäätmetest eraldi, kas siis kompostris, lahtises aunas.

Suurjäätmed (vaibad, mööbel, uksed-aknad, madratsid jms) mis konteineritesse ei mahu võib paigutada konteineri kõrvale ja nende äravedu tuleb korraldada jäätmevaldajal hiljemalt 3 päeva jooksul.

Kuusalu Vallavalitsus koostöös Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ ja Eesti Pakendiringlusega korraldavad pakendite tagasivõtmist, pakendi kogumiseks ei ole vaja konteinerit tellida. Pakendikonteinerid on paigutatud kas suuremate kaupluste juurde või mujale avalikesse kohtadesse.

  • Paberpakendi konteinerisse tuleb panna pappkastid ja karbid, paberkotid, pakkepaber, kirjaümbrikud jm puhtad paberpakendid. Pappkastid tuleb servade kohalt lahti lõigata, muidu võtavad need konteineris ülemäära palju ruumi või neid ei ole võimalik üldse konteinerisse paigutada (vt konteinerite asukohti http://www.kuusalu.ee/kaart/ ).
  • Segapakendi konteinerisse tuleb panna kõik ülejäänud pakendid, nagu kilekotid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, plastnõud ja -karbid, pudelid, klaaspurgid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid, konservi-karbid, piima, jogurti ja mahla kartongpakendid, munaalused, puhtad kartongpakendid (vt konteinerite asukohti http://www.kuusalu.ee/kaart/ ).

Pandipakendi ehk tagatisrahaga koormatud joogitaarat saab tagastada Kiiu ja Kuusalu taarapunktides ning Emart- ja Grossi kaupluse taarakonteinerites. Pudel või purk peab olema terve ja pandimärk sellel loetav.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Loodusesse sattudes saastavad need keskkonda ja satuvad toiduahelatesse, jõudes nii paratamatult saastajani tagasi. Ohtlikud jäätmed on päevavalguslambid, vanaõlid, patareid ja akud, vanad värvid ja lahustid, ravimid. Neid saab kogumispunktides (Kuusalu alevikus Kuusalu tee 52A Emart Auto hoovil või Loksa linna ja Kuusalu valla ohtlike jäätmete kogumise punktis Loksa linnas, Tallinna maantee 81!) tasuta ära anda. Patareisid saab ära anda kauplustes.
Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed on vana kodutehnika (külmkapid, telerid, arvutid, köögikombainid, kohvimasinad jne), elektritööriistad, elektri-mänguasjad ning kõik muu, mis töötab elektriga. Kuna Kuusalu vallas puuduvad elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisepunktid on kodu-majapidamises kasutamiseks mõeldud elektri- ja elektroonikaseadmeid müüv kauplus jäätmevaldajalt kohustatud tasuta tagasi võtma rohkem kui arvulise vastavuse alusel turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.
Sarnaselt pakendijäätmetele ja elektri- ja elektroonikaseadmetele kehtib ka rehvide puhul tootjavastutuse põhimõte, mille järgselt peavad rehvide maaletoojad ja tootjad finantseerima kasutatud rehvide kogumise ja taaskasutamise süsteemi. Vanade rehvide vastuvõtukohaks on Tallinna Prügila Jõelähtme vallas ning mida haldab AS Tallinn Prügila.

Korteriühistud saavad jäätmemajade kohta infot: vallaarhitektilt Kadi Raudlalt kadi.raudla@kuusalu.ee 606 6379.
Jäätmekäitluse korraldamise kohta saab infot keskkonnapeaspetsialist Janne Kallakmaalt janne.kallakmaa@kuusalu.ee 606 6391

Vaata lisaks:
http://www.kuusalu.ee/keskkond%20ja%20infastruktuur kust leiate jäätmemajanduse kohta infot (jäätmehoolduseeskiri, sorteeritud jäätmed, korraldatud jäätmevedu, ohtlikud jäätmed jne).

Autor: Innar Hunt
Kuupäev: 15.01.2008

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee